Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

K1-företag

Företag som tillämpar K1 kan ibland benämnas K1-företag. Kategorin K1-företag omfattar för närvarande små enskilda näringsidkare och ideella föreningar. Små handelsbolag som ägs av fysiska personer kan ännu inte benämnas K1-företag då BFN bara har publicerat K1-regelverk för just enskilda näringsid...

arrow_forward
rl

Medicinsk kontroll

Lag Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena s...

arrow_forward
rr

Modell med inträffade kreditförluster (incurred credit loss model)

Denna modell att beräkna kundförluster är den som återfinns i K3, och K2 och IAS 39. Modellen bygger på att det inträffar en händelse som ger en indikation på att kunden inte kommer att kunna betala sin skuld. Bedömning görs normalt faktura för faktura.

arrow_forward
rr

Näringsförbud

Se uppslagsordet Näringsförbud i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rr

Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper är en gemensam benämning för exempelvis obligationer och löpande skuldebrev. Staten ger t.ex. ut (emitterar) statsskuldväxlar och statsobligationer men även bostadsinstitut, statliga verk, kommuner, regioner, banker och privata företag lånar pengar genom att ge ut räntebära...

arrow_forward
rr

Skattemässigt värde

K3-reglerUppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Enligt punkt 29.14 är en temporär skillnad skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld. Det skattemässiga...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare

K1-regler Enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoomsättningen i företaget uppgår till högst 3 mkr. Resultaträkningen ser enligt Bilaga 2 ut enligt följande: Intäkter R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga ...

arrow_forward
rl

Lönespecifikation

Resultatet av löneberedningen ska bl.a. bli en lönespecifikation till den anställde. På lönespecifikationen ska olika lönehändelser redovisas. Detta sker genom att rubriken på lönearten i löneartsregistret, samt resultatet av beräkningen visas på lönespecifikationen. Man ska sträva efter att göra ...

arrow_forward
ra

Landsorganisationen i Sverige (LO)

LO bildades 1898 och är en sammanslutning av femton svenska fackförbund. Redan vid bildandet för drygt hundra år sedan var LO en sammanslutning av fackföreningar i Sverige. Först 1906 erkände SAF de anställdas föreningsrätt och arbetstagare fick rätt att organisera sig och träffa kollektivavtal. 19...

arrow_forward
rb

Styrelseledamot

Definition Styrelseledamöter är de bolagsfunktionärer som väljs av stämman för att ingå i styrelsen och kollektivt fullgöra dess arbetsuppgifter. Styrelseledamoten sägs ofta ha en uppdragsliknande position i förhållande till bolaget och bolagsstämman, ledamoten har en så kallad sysslomannaliknan...

arrow_forward
Visar 3441 till 3450 av 5129 träffar.