Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Returkvitto

Ett returkvitto är en utskrift från ett kassaregister med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto innehåller felaktiga uppgifter eller utskrift av uppgifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller tjänster, se 2 kap. 19 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 14 § SKVFS 201...

arrow_forward
rr

Sammanträdeskostnader

Det finns inget gemensamt konto för sammanträdeskostnader - t.ex. avseende marknadsföringsmöten, personalmöten, styrelsemöten, bolagsstämmor - utan utgifterna särredovisas på berörda utgiftskonton. Angående lokalhyra för sammanträdet, hyra av lokal.

arrow_forward
rr

Skattebrott/Skattetillägg

Se uppslagsordet Skattetillägg i Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Halvdagstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa för halv dag. Kommentar Halvdagstraktamente kan bara bli aktuellt för - avresedagen, om tjänsteresan startar kl. 12.00 eller senare, och - hemresedagen, om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

arrow_forward
rs

Indirekta kostnader

Definition Kostnader som inte direkt kan hänföras till en viss produkt eller order. Kommentar Indirekta kostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till en produkt men som ändå ska ingå i tillverkningskostnaden. Exempel på indirekta kostnader är - kostnader för reparation, underhåll ...

arrow_forward
rs

Inkråmsöverlåtelse

Definition Ett företag säljer hela verksamheten, en verksamhetsgren eller tillgångar i en rörelse. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar När ett företag eller en enskild näringsverksamhet säljer en rörelse brukar det kallas inkråmsöverlåtelse. Överlåtelsen beskattas på samma sätt som andra rörelsetil...

arrow_forward
rs

Inlösen

Definition Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Vid inlösen sätts aktiekapitalet ned, vanligtvis för utbetalning till delägarna. De inlösta aktierna anses avyttrade för det erhållna beloppet och vinsten är en skattepliktig kapitalvinst. Inlös...

arrow_forward
rs

Intressegemenskap

Definition Två eller flera företag där en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande utan att dessa ingår i en koncern. Lagrum 25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 och 19 §§ och 49 a kap. 7 § IL Kommentar Om det uppstår en intressegemenskap på grund av att de juridiska personerna står under i ...

arrow_forward
rs

Kapitalförvaltning

Definition Placering av kapital för att skapa avkastning. Kommentar I de allra flesta fall betraktas juridiska personers handel med värdepapper som kapitalförvaltning. Förvaltningsutgifter kopplade till kapitalförvaltningen utgör avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Om hande...

arrow_forward
ra

Besked om avskedande

Arbetsgivaren ska enligt 19 § anställningsskyddslagen lämna arbetstagaren ett skriftligt besked om avskedandet. I beskedet ska arbetsgivaren lämna en s.k. fullföljdshänvisning, dvs. tala om vad arbetstagaren ska göra om han vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt och/eller kräva skadestånd. ...

arrow_forward
Visar 3441 till 3450 av 5043 träffar.