Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Halvårsrapport

K4-regler En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som inte konvertibla skuldebrev (se 18 kap. 2 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden) ska enligt 16 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets f...

arrow_forward
rm

EU-tjänstehandel

arrow_forward
rr

Jämförelsetal/jämförande information

Enligt 3 kap. 5 § ÅRL ska företag i årsredovisningen lämna jämförelsetal i balansräkningen och resultaträkningen per post eller delpost. Om företaget har valt att inom ramen för ÅRL slå ihop poster i balansräkningen för att särredovisa i not ska jämförelsetalen anges för dessa poster i not. När för...

arrow_forward
rl

Repetitionsövning

I samband med tjänstgöring inom totalförsvaret har en anställd rätt till ledighet. Som tjänstgöring inom totalförsvaret räknas bl.a. repetitionstjänstgöring och civilförsvarsövning. Den anställde blir inkallad till tjänstgöring och tjänstgöringen är tvingande. Lag Ledigheten regleras i lag (1994:...

arrow_forward
rr

Personalrekrytering

Till företagets kostnader för personalrekrytering räknas arvoden till s.k. rekryteringskonsulter, utgifter för platsannonser, utgifter i samband med arbetssökandes resor till och från anställningsintervjuer samt lämnade flyttbidrag och övriga bidrag till bostad och uppehälle i samband med rekryteri...

arrow_forward
rr

Primäravdrag

Ett primäravdrag är enligt 19 kap. 5 a § IL ett tvingande värdeminskningsavdrag på hyreshus på 12 % som fördelas med 2 % per år i 6 år. Företag som tillämpar K3 eller IFRS beräknar uppskjuten skatt på primäravdragsbeloppet i den mån detta ger upphov till en temporär skillnad. BFN skriver följande p...

arrow_forward
rr

Prisbasbelopp

Belopp som följer prisutvecklingen och inflationen i samhället och fastställs av regeringen varje år. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr. Se även uppslagsordet Basbelopp i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Reseförskott

I samband med en tjänsteresa kan arbetsgivaren betala ut ett förskott för att täcka de eventuella merkostnader en anställd kan få i samband med tjänsteresan. Det kan avse att täcka kostnader för t.ex. logi, representation eller taxiresor. När resan avslutats ska den anställde lämna en reseräkning,...

arrow_forward
rb

Minskningsförbehåll

arrow_forward
rs

Ränta på skattekonto

Definition Ränta på grund av över- eller underskott på skattekontot. Lagrum 65 kap. SFL Kommentar IntäktsräntaIntäktsräntan uppgår normalt till 45 procent av basräntan. Ett undantag från denna regel är att när basräntan uppgår till 1,25 procent ska intäktsräntan vara 0. Räntan beräknas dag fö...

arrow_forward
Visar 3421 till 3430 av 5043 träffar.