Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Informatör

arrow_forward
rb

50/50-bolag

Definition När två bolag äger lika stora andelar vardera (50 %) i ett tredje bolag så kallas det samägda bolaget ofta 50/50-bolag (”femtiofemtio-bolag”). Det är relativt vanligt med 50/50-bolag eftersom många samarbeten och samriskföretag (joint venture) har en lika fördelning av ägandet mellan tv...

arrow_forward
rr

AFA

arrow_forward
rr

Arvoden

Arvodesinkomster utgörs av arvoden i form av erhållen ersättning för utfört arbete, tjänst eller uppdrag. Erlagda utgifter för köpta konsulttjänster redovisas antingen som konsultarvode (konsultarvoden) eller på separata konton för tjänsten ifråga (köpta tjänster). Arvoden till styrelsemedlemmar/vd...

arrow_forward
ra

Rättstvist

Det arbetsrättsliga regelverket kan ge upphov till förhandlingar i tvister av olika slag. Beroende på vad tvistefrågan handlar om indelas tvisterna i olika sorters tvister. En sådan tvistetyp är rättstvister. Definition Med rättstvist menas en tvist om hur en existerande lag- eller avtalsregel sk...

arrow_forward
rm

VAT-nummer

Definition VAT är en förkortning för den engelska beteckningen för Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysiker som driver ...

arrow_forward
rr

Interimsfordringar/interimsskulder

Enligt 3 kap. 2 § ÅRL ska resultaträkningen i sammandrag visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa ef...

arrow_forward
rm

Arbete på vara

Värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom (inte fastighet) är en tjänst i momshänseende. Exempel: målning, montering och installation reparation, service och underhåll bearbetning och förändring förädling och restauration smältning och gjutning värdering trimning av djur...

arrow_forward
ra

Ledighet av trängande familjeskäl

Enligt en särskild lag, lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, har anställda rätt att vara lediga av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall hos nära anhörig och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Lagen innehåller inga regler om rätt...

arrow_forward
rs

Förbättringsutgifter på annans fastighet

arrow_forward
Visar 331 till 340 av 5043 träffar.