Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Inkråmsöverlåtelse

Definition Ett företag säljer hela verksamheten, en verksamhetsgren eller tillgångar i en rörelse. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar När ett företag eller en enskild näringsverksamhet säljer en rörelse brukar det kallas inkråmsöverlåtelse. Överlåtelsen beskattas på samma sätt som andra rörelsetil...

arrow_forward
rl

Inställelseresor

Lag I inkomstskattelag (1999:1299) finns bestämmelser om kostnadsersättning för olika resor som en anställd företar. Det gäller såväl anställda som sådana personer som blir kallade till en anställningsintervju på annan ort än hemorten. Man skiljer på hemresor, inställelseresor och intervjuresor. ...

arrow_forward
rb

Instruktion om arbetsfördelning i bolagsledningen

arrow_forward
rr

Internrepresentation

arrow_forward
rs

Intressegemenskap

Definition Två eller flera företag där en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande utan att dessa ingår i en koncern. Lagrum 25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 och 19 §§ och 49 a kap. 7 § IL Kommentar Om det uppstår en intressegemenskap på grund av att de juridiska personerna står under i ...

arrow_forward
rb

Jäv för revisor

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en revisor, som utför ett uppdrag eller fattar beslut har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jäv för revisorer är särskilt betydelsefullt i aktiebolagslagen eftersom revisorn är ett bolagsorgan som ska upprätt...

arrow_forward
rr

Jämförelsetal/jämförande information

Enligt 3 kap. 5 § ÅRL ska företag i årsredovisningen lämna jämförelsetal i balansräkningen och resultaträkningen per post eller delpost. Om företaget har valt att inom ramen för ÅRL slå ihop poster i balansräkningen för att särredovisa i not ska jämförelsetalen anges för dessa poster i not. När för...

arrow_forward
rb

Justeringsman

arrow_forward
rs

Källskatt

Definition Skatt som dras av och betalas in till staten av utbetalaren redan i samband med betalningen till mottagaren. Kommentar För att minska risken för skattebortfall har man i en del fall valt att kräva in skatt redan i samband med utbetalningen av den skattepliktiga ersättningen. En form a...

arrow_forward
rb

Kallelse till styrelsemöte

Till skillnad mot kallelse till bolagsstämman så finns det inga lagregler gällande kallelse till styrelsemöte. Varje styrelse bestämmer hur kommunikation mellan möten och kallelse till möte ska ske. Sådana beslut om arbetssättet i styrelsen fattas lämpligen vid ett Konstituerande styrelsemöte och i...

arrow_forward
Visar 3381 till 3390 av 5043 träffar.