Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Pensionsstiftelse

Definition Är en av arbetsgivare bildad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagares eller arbetstagares efterlevande. Lagrum 28 kap. 13 § IL Kommentar En pensionsstiftelse är knuten till en eller flera arbetsgivare. Pensionsstiftelsen förvaltar mede...

arrow_forward
rs

Förebyggande behandling

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
rs

Skattekonsultation

Definition Konsulttjänst avseende skattefrågor. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för köpta tjänster avseende skattefrågor utgör avdragsgilla kostnader i företaget. Kostnader för deklarationshjälp och skatteprocesser är dock inte avdragsgilla. Deklaration Bokförda ej avdrags...

arrow_forward
rs

Dispositionsrätt

Definition Möjlighet att använda arbetsgivarens egendom. Lagrum 10 kap. 8 § och 11 kap. 1 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att inkomster ska tas upp när de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skattskyldige till del. Som inkomst räknas löner, arvoden, förmåner, pensioner m.m. Även...

arrow_forward
rs

Gåva av utdelning

Definition När en aktieägare skänker bort sin rätt till utdelning på aktier. Lagrum 42 kap. 12 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den disponeras. Det innebär att om ägaren ger bort rätten till utdelning innan bolagsstämman f...

arrow_forward
rs

Oäkta bostadsföretag

Definition En ekonomisk förening eller ett aktiebolag som inte uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag. Lagrum 2 kap. 17 § IL Kommentar I avsnittet för privatbostadsföretag finns beskrivet hur man avgör om en ekonomisk förening eller ett aktiebolag är ett privatbostadsföretag. D...

arrow_forward
rs

Utländsk pensionsförsäkring

Definition En försäkring som uppfyller kraven på att vara en pensionsförsäkring, men är meddelad i en försäkringsrörelse utomlands. Lagrum 58 kap. IL Kommentar Sedan 2007 är det möjligt att teckna en utländsk pensionsförsäkring. Innehavaren är skyldig att själv betala avkastningsskatt.

arrow_forward
rs

Utländska juridiska personer

Definition Ett utländskt företag som uppfyller vissa kriterier enligt inkomstskattelagen. Lagrum 6 kap. 8 § IL Kommentar Begreppet juridisk person tillämpas på de utländska associationsformer som uppfyller kraven på att vara en utländsk juridisk person. De kriterier som ska vara uppfyllda är: ...

arrow_forward
rs

Inköp av företag/verksamhet

arrow_forward
Visar 3361 till 3370 av 5129 träffar.