Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Lönekartläggning

Bland de aktiva åtgärder som arbetsgivaren ska vidta enligt diskrimineringslagen finns skyldigheten att göra en lönekartläggning. Denna skyldighet gäller alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler i diskrimineringslagens tredje kapitel. Kortfatta...

arrow_forward
ra

Lönetvist

De två huvudsakliga momenten i varje anställningsavtal är arbetstagarens åtagande att utföra ett arbete och arbetsgivarens åtagande att utge ersättning till arbetstagaren för dennes arbetsinsats. Medbestämmandelagen innehåller särskilda regler för hur tvister om arbetsskyldigheten ska lösas. Dessa ...

arrow_forward
ra

Medbestämmandelagen (MBL)

Medbestämmandelagen är en princip tvingande lag som bland annat reglerar det fackliga inflytandet på arbetsplatsen. Lagen ska tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen inkluderar även sådan person som inte är anställd hos arbetsgivaren men som har en ställning av väsentl...

arrow_forward
ra

Missbruksproblem

Definition Med missbruk avses normalt ett okontrollerat, närmast tvångsmässigt beteende inom vilket den missbrukande upprepat och överdrivet ägnar sig åt en eller flera, åtminstone på sikt, för honom eller henne skadliga aktiviteter. Det kan till exempel röra sig om spelmissbruk, matmissbruk och se...

arrow_forward
ra

Mobbning

Det finns ingen definition av begreppet mobbning i arbetsrättslig lagstiftning. Mobbning kan avse olika svårighetsgrader av handlande. Det kan röra sig om att upprepat säga något dumt, bete sig illa eller fysiskt skada någon. Mobbning utgör en del av vad man brukar mena med begreppet ”kränkande sär...

arrow_forward
ra

Måltidsuppehåll

Definition Om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren får raster bytas ut mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen. Måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. Måltidsuppehåll istället för ...

arrow_forward
ra

Nattarbetsförbud

Arbetstidslagen syftar ytterst till att skydda arbetstagares hälsa genom att begränsa arbetstiden i olika avseenden. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som anger att arbetstagaren ska vara ledig från arbetet i...

arrow_forward
ra

Nämnden mot diskriminering

Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet som administrativt sorterar under Justitiedepartementet. Bestämmelser om nämnden finns i diskrimineringslagen (2008:567). Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva vissa frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen och överk...

arrow_forward
rl

Arbetsrum

En anställd som arbetar på distans, t.ex. från sitt hem, kan få ersättning från arbetsgivaren för arbetsplats i hemmet.

arrow_forward
rl

Arbetsträning

För att underlätta för en anställd som varit sjukskriven under en längre tid att komma tillbaka i arbete, kan arbetsträning vara en möjlighet. Under tiden arbetsträningen pågår kan Försäkringskassan betala ut rehabiliteringsersättning. När en anställd varit sjukskriven under en längre tid ska För...

arrow_forward
Visar 3361 till 3370 av 5043 träffar.