Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Pluralitetsregler

arrow_forward
rb

Poströstning

Definition Poströstning är ett särskilt förfarande enligt aktiebolagslagen som innebär att aktieägare ges möjlighet att utöva sin rösträtt på bolagsstämman per post. Poströstning har tillkommit genom EU-regler och skiljer sig från reglerna om Ombud på bolagsstämma och Fullmaktsinsamling. I postr...

arrow_forward
rb

Privatisering

Definition Privatisering är den process som leder till att statliga, kommunala eller andra allmännyttiga företag kommer att ägas av privata aktörer. Orsaken till privatisering kan vara flera, det är ofta en del av en omreglering av en viss sektor inom offentlig verksamhet. Målsättningarna med pri...

arrow_forward
rb

Registrering av nytt aktiebolag

Registrering av ett nybildat bolag ska ske sex månader från det att stiftelseurkunden undertecknats av stiftarna. Anmälan om registrering görs av bolagets styrelse och sker till Bolagsverket. I praktiken behöver Bolagsverket ofta begära komplettering eller på annat sätt kommunicera med bolagets st...

arrow_forward
rb

Revisors ansvar

Revisorerna är fristående bolagsorgan som utgör självständiga rättssubjekt i förhållande till bolaget. Revisorer i aktiebolag är auktoriserade av staten och tillhör en branschorganisation. Revisorer är förvisso uppdragstagare utsedda av stämman men uppdragsgivaren har begränsad makt att påverka rev...

arrow_forward
rb

Revisors anteckning i årsredovisning

Revisorn har rätt och skyldighet att göra några typer av anteckningar i själva årsredovisningen vid sidan av rapporteringen i revisionsberättelsen. Revisorn ska för det första underteckna årsredovisningen för att visa att det genomförts en revision. Det ska göras genom en hänvisning till revision...

arrow_forward
rb

Rösträtt

Definition Rösträtten är en av de centrala rättigheterna som tillkommer en ägare av aktier i ett aktiebolag. Rösträtten används på bolagsstämma. Genom rösträtten får aktieägaren därmed inflytande över bland annat bolagsstrukturen, funktionärsförsörjningen, förvaltningen och organisationen i bolaget...

arrow_forward
rb

Samtyckesförbehåll

Definition Ett samtyckesförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att de aktier som omfattas av förbehållet bara får säljas till en ny ägare efter samtycke från bolagsstämman eller styrelsen. En aktieägare som vill sälja sina aktier måste alltså först inhämta ett uttryckligt samtyck...

arrow_forward
rb

Simultanbildning

Definition Simultanbildning innebär att de åtgärder som krävs för att bilda ett aktiebolag kan ske samtidigt vid ett enda tillfälle. Simultanbildning är numera den enda metoden för bolagsbildning, men tidigare fanns en metod där åtgärderna skedde under en längre tidsperiod, så kallad Successivbildn...

arrow_forward
rb

Skadeståndsansvar för ställföreträdare i aktiebolag

Skadeståndsansvar är ett av de viktigaste sanktionsmedlen mot bolagsfunktionärer i aktiebolag som utfört sitt uppdrag bristfälligt. Styrelseledamotens, verkställande direktörens och stiftarens ansvar faller under aktiebolagslagens allmänna ställföreträdaransvar med en gemensam bestämmelse. Det ä...

arrow_forward
Visar 3321 till 3330 av 5043 träffar.