Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Tilldelningstidpunkt

Tilldelningstidpunkt är enligt K3 punkt 26.10 den tidpunkt då ett företag ingår ett avtal om aktierelaterade ersättningar.

arrow_forward
rr

Tillförlitlig

Informationen i en finansiell rapport är enligt K3 punkt 2.9 tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller väsentliga fel.

arrow_forward
rr

Tjänsteresor

Löpande bokföring Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Kvitton för utlägg är företagets verifikation oavsett om företaget betalat direkt, via resebyrå eller via faktura från kontokortsföretag när en anställd b...

arrow_forward
rr

Tömningskvitto

arrow_forward
rb

Portföljbolag

Definition Portföljbolag är en vanlig benämning av ett bolag som ägs helt eller delvis av ett holdingbolag eller annan typ av ägarbolag. Uttrycket kan innebära att det finns ett begränsat tidsperspektiv för ägandet av portföljbolaget.

arrow_forward
rs

Oberoende representant

Definition En som bedriver verksamhet utan att använda fullmakt, till exempel en mäklare eller kommissionär. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om någon förmedlar kontakter mellan köpare och säljare utan att själv, genom fullmakt, binda köparen, är denne en oberoende representant. Det finns då int...

arrow_forward
rr

Kassaregister - förvaring

I 6 kap. SKVFS 2014:10 återfinns bestämmelserna om hur kassaregister etc ska förvaras. Enligt 1 § ska ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem förvaras i Sverige men får användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och från Sverige. Vid avyttring eller...

arrow_forward
rr

Statslåneräntan, SLR

Statslåneräntan, SLR, beräknas av Riksgälden som den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den rådande marknadsräntan. Riksgälden fastställde SLR per 2019-11-30 till 0,09 % (0,51 % 2018-11-30). Statslåneräntan används som en r...

arrow_forward
rr

Sammanträdeskostnader

Det finns inget gemensamt konto för sammanträdeskostnader - t.ex. avseende marknadsföringsmöten, personalmöten, styrelsemöten, bolagsstämmor - utan utgifterna särredovisas på berörda utgiftskonton. Angående lokalhyra för sammanträdet, hyra av lokal.

arrow_forward
rr

Kontrollbalansräkning

Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning: när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller ...

arrow_forward
Visar 3311 till 3320 av 5043 träffar.