Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Bolagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse

arrow_forward
ra

Likalöneprincipen

Definition Lika lön ska utges för lika arbete eller likvärdigt arbete, oavsett om det utförs av en manlig arbetstagare eller kvinnlig. Likalöneprincipen som återfinns i EU:s jämställdhetsdirektiv är en princip enligt vilken män och kvinnor inte får behandlas olika i lika situationer. Regeln om lik...

arrow_forward
rm

Kontokortsfaktura

Kommentar Fakturan är ett viktigt dokument då den utgör den vanligaste handlingen som utvisar krav på betalning av en såld vara eller tjänst. I momshänseende är handlingen mycket viktig då den dessutom utgör det underlag som ska finnas för att styrka (bevisa) avdragsrätten för ingående moms. Ett ...

arrow_forward
rs

Livsvarig pension

Definition En pension som betalas ut så länge som den försäkrade lever.

arrow_forward
rb

Beloppsspärren

Definition Beloppsspärren är en aktiebolagsrättslig grundregel till skydd mot värdeöverföringar från aktiebolag som inkräktar på bolagets bundna egna kapital, till exempel vinstutdelning. Beloppsspärren innebär att en överföring inte får ske utan att det finns full täckning för bundet eget kapital ...

arrow_forward
rr

Privata bostadsutgifter

Om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata bostadsutgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller andra privata utgifter utgör detta en minskning av företagets eget kapital, dvs. en minskning av företagets skuld till ägaren/delägarna. I aktiebolag redovisas ägarens uttag av pengar e...

arrow_forward
rr

Kassasystem

Kassasystem utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Konstaterade intäkter

Begreppet används i 2 kap 4 § punkt 3 i ÅRL, den grundläggande princip som kallas realisationsprincipen. I punkten, som utgör en del av beskrivningen av innebörden i försiktighetsprincipen, anges att” endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. För tolkningen...

arrow_forward
rr

Exceptionella poster

Bokslut Exceptionella poster enligt ÅRL avser både intäkter och kostnader som är exceptionella till sin storlek eller förekomst. Enligt 5 kap. 19 § ÅRL ska ett företag lämna upplysning om exceptionella intäkter och kostnader avseende arten och storleken av dessa poster. I resultaträkningen ska dess...

arrow_forward
rs

Arrende

Definition Betalning för nyttjande av fastighet. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar En fastighetsägare som upplåter hela eller delar av sin fastighet får betalt för detta genom att arrendatorn betalar arrende. Arrendet är skattepliktig ersättning för fastighetsägaren och en avdrags...

arrow_forward
Visar 3301 till 3310 av 5043 träffar.