Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Framtida återväxtåtgärder

Definition Åtgärder för att anlägga ny skog på produktiv skogsmark efter det att avverkning skett. Kommentar I 1 § skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på att skogen ska skötas så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Det är ägaren till den produktiva sk...

arrow_forward
rr

Tävlingar/tävlingsvinster

Utgifter för deltagande i tävlingar som ett led i ett anbudsförfarande, t.ex. arkitekttävlingar, räknas normalt in i utgifterna för projektet enligt K3. Enligt K2 får inte utgifter för förkastade alternativ aktiveras. Om företaget inte får uppdraget kan utgifterna i stället bokföras och kostnadsför...

arrow_forward
rr

Fastighetslån

Enligt allmänt språkbruk är detta ett lån som säkerställts genom en fastighetsinteckning. Fastighetslån redovisas normalt i posten Skulder till kreditinstitut. Löpande bokföring Den långfristiga delen av ett inteckningslån kan bokföras på konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut. ...

arrow_forward
rs

Trängselskatteförmån

arrow_forward
rr

Industritillbehör

Se uppslagsordet Industritillbehör i Rätt Skatt och Rätt moms.

arrow_forward
rs

Koncernbidragsrätt

Definition Att uppfylla samtliga krav för att kunna ge koncernbidrag.

arrow_forward
rl

Minderåriga i arbetslivet

Barn och ungdomar ska skyddas i arbetslivet för att inte drabbas av olycksfall, belastningsskador, överansträngning m.m. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 gäller allt arbete som minderåriga utför som anställda, i familjeföretag, som egen företagare och i utbildning. Den som inte fyllt 18 å...

arrow_forward
rs

Skatteverkets föreskrifter

Definition Rättsligt bindande instruktioner som Skatteverket meddelar med stöd av särskilt bemyndigande. Kommentar En föreskrift har samma tyngd som en lagtext och en domstol är bunden av att tillämpa föreskriften.

arrow_forward
rs

Engångsbelopp

Definition Ersättning från en arbetsgivare som betalas ut utan regelbundenhet. Kommentar Engångsbelopp kan t.ex. vara utbetalning av retroaktiv lön, avgångsvederlag eller bonus som utbetalas en eller ett par gånger per år. Som engångsbelopp räknas även semestertillägg för 21 semesterdagar eller f...

arrow_forward
rs

Brandförsäkringar

Definition En försäkring som betalas ut när en byggnad förstörs genom brand. Lagrum 16 kap. 21 § IL Kommentar För en vanlig brandförsäkring kostnadsförs premien löpan- de. En brandförsäkring som tas för all framtid kostnadsförs enligt särskilda skatteregler. 5 procent av den totala premien dras...

arrow_forward
Visar 3301 till 3310 av 5129 träffar.