Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Dataskyddsförordningen, GDPR

Europeiska unionen beslutade om en ny förordning som tar sikte på regler kring hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Förordningen innehåller regler om hur man får ...

arrow_forward
rr

Fåmansföretag

Se uppslagsordet Fåmansföretag i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Firmatecknare

Definition En firmatecknare är en person som, ensam eller tillsammans med andra, är behörig att underteckna handlingar för ett bolags räkning med rättsligt bindande verkan. Att vara behörig som firmatecknare är detsamma som att vara företrädare för bolaget. Följande organ och funktionärer kan i f...

arrow_forward
rl

Konfidentiell information

En löneadministratör kommer ofta i kontakt med information som ska behandlas konfidentiellt. Kommentar Den anställdes lön ska naturligtvis behandlas konfidentiellt. Det är egentligen bara företagets ledning, den anställdes närmaste chef och de som arbetar med lönerna, som ska ha information om de...

arrow_forward
rb

Konstituerande möte

Definition Konstituerande möte kallas det första mötet efter att en beslutande grupp tillsatts genom val eller på annat sätt. På det konstituerande mötet beslutar gruppen om sitt arbetssätt och utser olika roller samt andra formella delar av sitt kommande arbete under räkenskapsåret. Ordet ”konstit...

arrow_forward
rr

Finansiella tjänster

Se uppslagsordet Finansiell tjänst i Rätt Moms.

arrow_forward
rb

Företagsvärdering

Företagsvärdering omfattar olika metoder för att uppskatta ett Marknadsvärde på ett företag och görs i samband med olika transaktioner, bland annat företagsförvärv, nyemissioner, börsintroduktion och incitamentsprogram. En grundläggande indelning av värdering är att skilja på fundamental värderin...

arrow_forward
rl

Hängavtal

Arbetsgivare är bunden av kollektivavtalet om han är medlem i en arbetsgivarorganisation eller har skrivit avtal med ett fackförbund, s.k. hängavtal.

arrow_forward
rb

Kvalificerad bolagsbildning

Definition Kvalificerad bolagsbildning är en benämning för när aktiebolag bildas med andra villkor än att aktierna ska betalas med pengar, det vill säga att bolaget åtar sig ekonomiska förpliktelser i samband med bildandet. Vid en kvalificerad bolagsbildning ska de särskilda villkor och bestämmel...

arrow_forward
rr

Kvittning, pågående uppdrag

Tillgångar och avsättningar eller skulder får enligt 2 kap. 4 § ÅRL inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra. Vad gäller redovisning av uppdrag till fastpris enligt principen om successiv vinstavräkning finns dock ett tvång att kvitta enligt såväl K3 so...

arrow_forward
Visar 3291 till 3300 av 5129 träffar.