Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Initiativrätt till ärende

Definition Aktieägarens initiativrätt är en rätt för aktieägare att ta initiativ till att ett ärende förs upp på dagordningen till en bolagsstämma. Styrelsen är i princip skyldig att ta med ärendet i kallelsen och stämman ska behandla ärendena som inkluderats i dagordningens kallelse. Tidsramar ...

arrow_forward
rr

Finansiell tillgång

En finansiell tillgång är enligt K3 punkt 11.5 en tillgång i form av kontanter, avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller en annan finansiell tillgång från en annan part, avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig förmånliga och e...

arrow_forward
rr

Inköp av verksamhet

Vid köp, övertag av verksamheten i ett företag, förvärvarar köparen ”inkråmet” och inte själva företaget. Det köpta inkråmet kan ibland bestå av varulager, maskiner, inventarier, bilar eller andra tillgångar i verksamheten. Som avskrivnings- och nedskrivningsunderlag får köparen räkna det belopp so...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, värdering löpande

Bokslut Enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska värdering ske till anskaffningsvärde minskat med nedskrivningar och ökat med uppskrivning. För nedskrivning se finansiell anläggningstillgång, nedskrivning. För uppskrivning, se finansiell anläggningstillgång, uppskrivning. K3-regler Derivatinstrument som klassifi...

arrow_forward
rs

Avstyckning

Definition En viss yta av en fastighet avskiljs och bildar en ny fastighet. Lagrum 1 kap. 6 § FTL Kommentar När en fastighet delas upp genom avstyckning ska anskaffningsvärdet fördelas mellan den avstyckade fastigheten och den ursprungliga fastigheten. Det finns olika metoder för denna fördelni...

arrow_forward
rr

Koncessioner

Löpande bokföring Företagets utgifter för koncessioner/koncessionsrättigheter, t.ex. brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska precis som t.ex. förvärvade patent och varumärken skrivas av för värdeminskning över den beräknade nyttjandepe...

arrow_forward
rb

Inlösen på begäran av minoriteten

Det finns många situationer när minoritetsaktieägare kan få sina rättigheter och möjligheter åsidosatta av majoritetsaktieägare. Minoriteten kan bli utsatt för majoritetsmissbruk på grund av den bolagsrättsliga Majoritetsprincipen genom till exempel utsvältning, urkramning och utfrysning, Minorit...

arrow_forward
rb

Nettometoden

Definition Nettometoden innebär att det vid vinstutdelning och andra värdeöverföringar från ett aktiebolag ska tas hänsyn till det bokförda värdet av de tillgångar som överförs, inte till marknadsvärdet. Nettometoden får framförallt relevans vid Sakutdelning och bedömningen enligt Beloppsspärre...

arrow_forward
rr

Tävlingar/tävlingsvinster

Utgifter för deltagande i tävlingar som ett led i ett anbudsförfarande, t.ex. arkitekttävlingar, räknas normalt in i utgifterna för projektet enligt K3. Enligt K2 får inte utgifter för förkastade alternativ aktiveras. Om företaget inte får uppdraget kan utgifterna i stället bokföras och kostnadsför...

arrow_forward
rs

Verksam i betydande omfattning

Definition En person anses som verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Av förarbetena framgår att företagsledare och andra ledande befattningshavare regelmässigt är att anse som ...

arrow_forward
Visar 3291 till 3300 av 5043 träffar.