Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Reparation och underhåll

Företagets utgifter för reparation och underhåll av inventarier (arbetsmaskiner, verktyg, datorer, tvätt av arbetskläder etc.) och reparation av lokaler och fastighet redovisas i olika kontogrupper (beroende vad som reparerats/underhållits). Löpande bokföring Erlagda utgifter för reparation och u...

arrow_forward
rr

Nedströmsfusion

En nedströmsfusion är en fusion där ett moderbolag fusioneras ner i sitt dotterbolag. Efter fusionen finns enbart dotterföretaget kvar och moderföretag är upplöst. Skattemässigt används begreppet Omvänd fusion. FAR har gett ut RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner.

arrow_forward
rl

Pension

Pensionssystemet i Sverige består av tre olika delar som ofta visualiseras som en pyramid: allmän pension som består av inkomstpension och premiepension, tjänstepension samt eventuellt privat pension genom eget sparande (denna del är frivillig). Alla som arbetat eller har bott i Sverige får allmä...

arrow_forward
rm

Begagnade varor

Vid försäljning av begagnade varor finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen istället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet. Återförsäljarens vinstmarginal utgör beskattningsunderlaget vid normal margi...

arrow_forward
rr

Nyemission

Enligt ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt - genom fondemission, genom s.k. tillskottsemission i form av nyemission, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Vid fondemission ökas aktiekapitalet via en intern bokföringsåtgärd utan att något nytt kapital tillförs bola...

arrow_forward
ra

Arbetstid

Lagregler om arbetstid infördes i Sverige första gången 1919. Reglerna har därefter ändrats flera gånger. Från slutet av 1950-talet gjordes lagreglerna dispositiva (dvs. avtalsbara) i stor utsträckning. Numera finns åtskilliga bestämmelser om arbetstid i kollektivavtalen. Den viktigaste lagen om a...

arrow_forward
rb

Aktieslag

Definition Ett aktieslag är en mängd av aktier i ett aktiebolag som medför samma rättigheter gentemot bolaget. Ett aktiebolag kan ge ut aktier med olika rättigheter och begreppet aktieslag används för att skilja de olika aktiemängderna åt. Aktieslag kallas även aktieserie. Två uppdelningar i akti...

arrow_forward
rb

Anteciperad utdelning

arrow_forward
rm

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”....

arrow_forward
rl

Timlön

Vid beräkning av den anställdes lön, måste vi ofta veta lönen per arbetstimme. Timlönen regleras vanligen i kollektivavtal. Timlönens storlek är då beroende på den anställdes utbildning, yrkeserfarenhet, anställningstid m.m. Ofta finns en lägsta timlön angiven i kollektivavtalet. Anställning me...

arrow_forward
Visar 321 till 330 av 5043 träffar.