Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Torg- och marknadshandel

Detta begrepp regleras i kontrollagstiftningen om kassaregister. Med torg- och marknadshandel menas enligt 39 kap. 2 § SFL all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa lokaler. I begreppet inbegrips således all försäl...

arrow_forward
rb

Teckningsoptionsbevis

Definition Ett teckningsoptionsbevis är ett bevis som ger innehavaren, viss man eller order en rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Det är alltså en handling som visar att innehavaren har fått del i en emission och har möjlighet att omsätta sina tilldelade rätter, Emissions...

arrow_forward
rr

Tjänsteresor

Löpande bokföring Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Kvitton för utlägg är företagets verifikation oavsett om företaget betalat direkt, via resebyrå eller via faktura från kontokortsföretag när en anställd b...

arrow_forward
rl

Tjänstesamtal

En anställd som har utgifter i tjänsten kan utöver lönen få kostnadsersättning från arbetsgivaren.

arrow_forward
rl

Uppsägningstider

Lag Vid uppsägning av en tillsvidareanställning måste såväl arbetsgivare som arbetstagare iaktta en viss uppsägningstid. Grundregeln enligt lag (1982:80) om anställningsskydd är att såväl arbetsgivare som arbetstagare måste iaktta minst en månads uppsägningstid. När arbetsgivaren säger upp en ans...

arrow_forward
rr

Uppdragsutgift

K3-regler Enligt punkt 23.20 ska uppdragsutgifter omfatta utgifter som har direkt samband med det enskilda uppdraget, utgifter som avser uppdragsverksamhet i allmänhet och som kan fördelas ut på det enskilda uppdraget, samt sådana övriga utgifter som enligt avtalet kan debiteras beställaren. Et...

arrow_forward
rl

Husarbete

arrow_forward
rr

Kurtage

arrow_forward
rr

Delårsrapport

Enligt 9 kap. 1 § ÅRL ska vissa företag, som företag som omfattas av ÅRKL och ÅRFL, minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning, s.k. delårsrapport. Vilka dessa företag är framgår av ÅRKL och ÅRFL. Rapporten ska avse företagets verksamhet från ...

arrow_forward
rr

Basbelopp

Basbelopp är fastställda belopp som används för beräkning av olika avgifter och förmåner. De ändras varje år eftersom de ska spegla och justera för inflationen. Det finns idag tre olika basbelopp: Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vilket används för att beräkna grundavdrag....

arrow_forward
Visar 3281 till 3290 av 5129 träffar.