Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Lagerredovisning

arrow_forward
rs

Förvaltningsföretag

Definition Företag som förvaltar aktier och andelar. Kommentar Tidigare fanns förvaltningsföretag definierat i skattelagstiftningen. Dessa företag var bland annat undantagna från möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag. Både den särskilda definitionen och begränsningarna när det gäller konc...

arrow_forward
rm

Deltagaravgift

arrow_forward
rs

Brandförsäkringar

Definition En försäkring som betalas ut när en byggnad förstörs genom brand. Lagrum 16 kap. 21 § IL Kommentar För en vanlig brandförsäkring kostnadsförs premien löpan- de. En brandförsäkring som tas för all framtid kostnadsförs enligt särskilda skatteregler. 5 procent av den totala premien dras...

arrow_forward
rr

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bokslut Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska företag upplysa om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret. K3-regler K3 använder inte detta begrepp men i punkt 3.7 återfinns ett antal punkter som ska återfinnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Viktig...

arrow_forward
rb

Bolagsordning

Definition Bolagsordningen är bolagets eget regelverk, som fastställer vilka regler som gäller i bolaget utöver lagregler som framförallt aktiebolagslagen. Bolagsordningen kan liknas vid aktiebolagets grundlag (konstitution), det vill säga de mest överordnade bestämmelserna som styr ett aktiebolag ...

arrow_forward
rs

Rättelse av kontrolluppgift

Definition Korrigering eller borttagning av en tidigare lämnad kontrolluppgift. Kommentar Genom att lämna in en ny kontrolluppgift tas den gamla bort och de nya, korrekta uppgifterna kommer att ligga till grund för Skatteverkets beslut. Om man vill att en kontrolluppgift ska tas bort måste man s...

arrow_forward
rl

Barnmorska

arrow_forward
ra

Värvningsförbud

Definition En klausul i avtal om förbud mot värvning. En klausul om förbud mot värvning kan avse såväl förbud mot att värva tidigare medarbetare som förbud mot att värva kunder. För värvningsklausuler gäller som grundregel avtalsfrihet men inskränkningarna i avtalsfriheten regleras i 36 och 38 §§ a...

arrow_forward
rs

Fastighetstillbehör

Definition Är tillgångar som stadigvarande placerats på en fastighet, t.ex. byggnad, ledningar eller stängsel. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Det finns ingen skatterättslig definition av fastighetstillbehör. Avskrivningstiderna kan variera beroende på hur ett fastighetstillbehör klassificeras ska...

arrow_forward
Visar 3271 till 3280 av 5129 träffar.