Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Latent skatt

arrow_forward
rr

Lokaltillbehör

Företagets utgifter för taklampor, vägglampor, gardiner, heltäckningsmattor etc. kan bokföras som lokaltillbehör enligt nedan - men även som förbrukningsinventarier eller anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod. Om näringsverksamheten bedrivs ...

arrow_forward
rs

Oäkta koncern

Definition En fysisk person som kontrollerar mer än hälften av rösterna i två eller flera företag. Kommentar Begreppet oäkta koncern finns varken i aktiebolagslagen eller inom skatterätten. Däremot är det vanligt förekommande att en fysisk person kontrollerar två eller flera bolag och då används...

arrow_forward
rs

Återlån från pensionsstiftelse

Definition Om ett företag lånar medel från den pensionsstiftelse som tryggar de anställdas pensioner är det ett återlån från pensionsstiftelse. Kommentar En stiftelse kan låna ut medel under förutsättning att stiftelsen får lämplig säkerhet och även marknadsmässig ränta. För tillfälliga likvidit...

arrow_forward
rb

Utdelningsbara medel

Definition Utdelningsbara medel är det värde som ett aktiebolag kan överföra till sina aktieägare genom vinstutdelning eller annan värdeöverföring. Förenklat kan sägas att utdelningsbara medel är bolagets redovisade fria egna kapital. Ibland används begreppet utdelningsbara vinstmedel, vilket foku...

arrow_forward
rb

Försiktighetsregeln

Definition Försiktighetsregeln innebär att aktiebolag endast får göra utdelningar och andra värdeöverföringar när det är ekonomiskt försvarligt. Försiktighetsregeln innebär en allsidig bedömning som kompletterar Beloppsspärren. Försiktighetsregeln kallas även försiktighetsprincipen, men är någon...

arrow_forward
rs

Vinstandelsbevis

Definition Skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Vinstandelsbevis ställs ut av ett företag som tar upp ett vinstandelslån. Beskattningen vid avyttring av ett vinstandelsbevis i svenska kronor följe...

arrow_forward
rs

Personalvårdsförmåner

Definition Förmåner av enklare slag och mindre värde som inte är en ersättning för utfört arbete. Lagrum 11 kap. 11-12 §§ IL Kommentar Personalvårdsförmåner är enklare åtgärder av mindre värde för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. förmåner som utges på g...

arrow_forward
rr

Ändrad uppskattning och bedömning

K3-regler En ändrad uppskattning och bedömning innebär enligt K3 punkt 10.8 en ändring av företagets bedömning av aktuell status på, och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder. Ett exempel på ändrad uppskattning och bed...

arrow_forward
rr

Bredband

Med bredbandsanslutning får användarna bl.a. en fast uppkoppling mot internet. Avgifter för dessa kostnadsförs normalt. Löpande bokföring Bredbanskanslutning och de löpande bredbandskostnaderna debiteras lämpligt konto i kontogrupp 51 Fastighetskostnader. De löpande månadsavgifterna kan debiteras ...

arrow_forward
Visar 3261 till 3270 av 5043 träffar.