Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kapitalvinst/kapitalförlust

Med kapitalvinst och kapitalförlust avses enligt 25 kap. 3 § IL vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgång och enligt 4 § även vinst och förlust på grund av förpliktelser enligt terminer (terminer/terminskontrakt), köp- eller säljoptioner (optioner) och liknande avtal ”när det inte är fråga...

arrow_forward
rr

Kassakvitto

Kassakvitto är ett kvitto som enligt 39 kap. 7 § SFL ska tas fram och erbjudas kunden. Ett kassakvitto ska enligt 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om företagets namn och organisations- eller personnummer den adress där försäljning sker datum och klockslag för försäljningen löpn...

arrow_forward
rr

Kassaflöden

Kassaflöden enligt K3 punkt 7.3 och K2 punkt 21.4 är in- och utflöden av likvida medel.

arrow_forward
rr

Kick-off

Uttrycket kick-off används vanligen för att beteckna företagsinterna uppstartande aktiviteter inför en ny säsong eller ny produktlansering, t.ex. när företaget förlägger uppstarten till ett konferenshotell inkluderande utbildning, planeringsarbete och olika slags äventyrsaktiviteter. Utgifter för s...

arrow_forward
rr

Komponentavskrivning

K3-regler Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången enligt K3 punkt 17.4 delas upp på dessa. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter ska enligt K3 punkt 17.13 respektive komponent skrivas av separat över...

arrow_forward
rs

Bilreparationer

arrow_forward
rr

Koncernkonto

På konto 1960 redovisas moderföretagets saldo på det koncernkonto som moderföretaget är ägare till. Detta konto förutsätter således att det är moderföretaget som har mellanhavandet med banken eftersom moderföretaget kontrollerar alla företag som ingår i koncernkontosystemet och då även de säkerhete...

arrow_forward
rr

Koncessioner

Löpande bokföring Företagets utgifter för koncessioner/koncessionsrättigheter, t.ex. brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska precis som t.ex. förvärvade patent och varumärken skrivas av för värdeminskning över den beräknade nyttjandepe...

arrow_forward
rr

Koncernvärdemetoden

En metod som utvecklats i BFNAR 1999:1 Fusion av helägt dotterbolag och som innebär att tillgångar och skulder vid en fusion övertas till de koncernmässiga värdena som det överlåtande bolaget har i koncernredovisningen.

arrow_forward
rr

Konst

Anskaffningsvärdet vid inköp av inventarier ska normalt skrivas av över nyttjandeperioden enligt ÅRL, avskrivning. Konst, skulpturer, antikviteter och andra utsmyckningsföremål skrivs inte av skattemässigt och därmed, enligt sedvanerätten, inte heller redovisningsmässigt. I många fall sker heller i...

arrow_forward
Visar 3231 till 3240 av 5043 träffar.