Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Öppet yrkande

arrow_forward
rr

Överlåtelseavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om överlåtelseavgift kan tas ut, dels grunden...

arrow_forward
rl

Vård av närstående

Den som vårdar en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning ifrån Försäkringskassan. Som närstående räknas anhöriga, men också någon man har en nära relation till exempel en god vän. Med vård menas att vara tillsammans med den sjuke. Den sjuke kan vårdas på sjukhus eller i hemmet. Den närståe...

arrow_forward
rm

Vidareuthyrning

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, nedskrivning

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl...

arrow_forward
rb

Årsredovisning

Definition Årsredovisningen är den centrala finansiella rapport för vissa kategorier av bolag som bland annat innehåller den resultat- och balansräkning som ska fastställas av årsstämman. Bolagets årsredovisning styrs av årsredovisningslagen efter att de flesta redovisningsregler utmönstrats från...

arrow_forward
ra

Värvningsklausul

arrow_forward
rl

Kadmium

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen.

arrow_forward
rb

Stiftare

Definition Aktiebolagets grundare kallas stiftare. Stiftarna är också bolagets första aktieägare, men de har en tidsbegränsad funktion i sin roll som stiftare. Stiftarnas roll är kopplad till bildandet av aktiebolaget och de ansvarar för att den tvingande, formbundna processen för bildningen sker ...

arrow_forward
rr

Borgenär

En borgenär är en fordringsägare som har en fordran på den gäldenär som ingått ett kreditavtal med honom eller skrivit under en skuldförbindelse som bevis för denna fordran. Se även uppslagsorden Borgenärsbrott, Borgenärsskydd och Kallelse på okända borgenärer i Rätt Bolagsrätt samt Borgenärsbyte o...

arrow_forward
Visar 3221 till 3230 av 5129 träffar.