Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag som årsredovisningen avges ska i vissa fall beaktas i bokslutet och vissa fall upplysas om. Bokslut Enligt 5 kap. 22 § ÅRL ska företaget lämna upplysningar om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsåre...

arrow_forward
rr

Växelkassa

Till varje kassaregister hör normalt en växelkassa. Växelkassa utgörs enligt 2 kap. 25 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 17 § SKVFS 2014:10 av det belopp av olika slag av betalningsmedel som finns i den eller de kassalådor som hör till ett visst kassaregister. Enligt 5 kap. 1 § SKVFS 2014:9 ska ett kassar...

arrow_forward
rr

Väsentligt fel

arrow_forward
rr

Verksamhet

Begreppet verksamhet definieras i 1 kap. 2 § BFL som näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt BFL. Näringsverksamhet är normalt verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Annan verksamhet kan vara ideell ver...

arrow_forward
rr

Vilande ingående moms

Löpande bokföring Moms redovisas ibland i fel momsperiod vilket kan leda till skattetillägg. Det kan bero på att momspliktiga affärshändelser bokförs i den redovisningsperiod de inträffar men att momsredovisningsperioden inträder först senare eller att momsskatteskyldigheten ännu inte har inträffat...

arrow_forward
rr

Underentreprenader/underkonsulter

Företagets utgifter för köpta tjänster (underkonsulter) eller köpta arbeten (underentreprenader, legoarbeten) - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas i kontoklass 4 om utgifterna, direkt eller indirekt, avser företagets tillverkning eller tjänste...

arrow_forward
rr

Uppdragsutgift

K3-regler Enligt punkt 23.20 ska uppdragsutgifter omfatta utgifter som har direkt samband med det enskilda uppdraget, utgifter som avser uppdragsverksamhet i allmänhet och som kan fördelas ut på det enskilda uppdraget, samt sådana övriga utgifter som enligt avtalet kan debiteras beställaren. Et...

arrow_forward
rr

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission ell...

arrow_forward
rr

Upplysningar

arrow_forward
rr

Uppvärmning

arrow_forward
Visar 3221 till 3230 av 5043 träffar.