Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Materiell anläggningstillgång, nedskrivning

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl...

arrow_forward
ra

Intjänandeår

Definition Med intjänandeår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Under intjänandeåret intjänas rätten till semesterlön. Semesterledighet med semesterlön tas sedan ut under motsvarande period närmast efter intjänandeåret, semesteråret. Enligt semesterla...

arrow_forward
rr

Balansräkning K1 enskilda näringsidkare

K1-regler Enskilda näringsidkare som tillämpar K1 redovisar enligt bilaga 2 i BFNAR 2006:1 med följande balansräkning: TillgångarAnläggningstillgångar B1 Immateriella anläggningstillgångar B2 Byggnader och markanläggningar B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Maskiner och inven...

arrow_forward
rb

Årsredovisning

Definition Årsredovisningen är den centrala finansiella rapport för vissa kategorier av bolag som bland annat innehåller den resultat- och balansräkning som ska fastställas av årsstämman. Bolagets årsredovisning styrs av årsredovisningslagen efter att de flesta redovisningsregler utmönstrats från...

arrow_forward
ra

Värvningsklausul

arrow_forward
rl

Kadmium

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen.

arrow_forward
rb

Stiftare

Definition Aktiebolagets grundare kallas stiftare. Stiftarna är också bolagets första aktieägare, men de har en tidsbegränsad funktion i sin roll som stiftare. Stiftarnas roll är kopplad till bildandet av aktiebolaget och de ansvarar för att den tvingande, formbundna processen för bildningen sker ...

arrow_forward
rr

Borgenär

En borgenär är en fordringsägare som har en fordran på den gäldenär som ingått ett kreditavtal med honom eller skrivit under en skuldförbindelse som bevis för denna fordran. Se även uppslagsorden Borgenärsbrott, Borgenärsskydd och Kallelse på okända borgenärer i Rätt Bolagsrätt samt Borgenärsbyte o...

arrow_forward
rr

Scanner/scanning

Löpande bokföring Företagets utgifter för scanner och annan datorutrustning bokförs som förbrukningsinventarier eller aktiveras som anläggningstillgång beroende på inköpsvärde och nyttjandeperiod, dator, datorutrustning. När företag skannar sina leverantörsfakturor utgör den skannade fakturan räken...

arrow_forward
rl

Introduktionsjobb

Om en arbetsgivare anställer en person som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige, kan ekonomisk ersättning utbetalas. Syftet med ersättningen är att göra det lättare för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet kallas för introduktionsjobb. Vilka krav ...

arrow_forward
Visar 3211 till 3220 av 5129 träffar.