Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Försiktighetsregeln

Definition Försiktighetsregeln innebär att aktiebolag endast får göra utdelningar och andra värdeöverföringar när det är ekonomiskt försvarligt. Försiktighetsregeln innebär en allsidig bedömning som kompletterar Beloppsspärren. Försiktighetsregeln kallas även försiktighetsprincipen, men är någon...

arrow_forward
rb

Ärende och förslag på bolagsstämma

Definition Ärenden kallas beslutspunkterna på en bolagsstämma eller styrelsemöte. De ärenden som ska behandlas bör i princip ingå i ett på förhand utsänt förslag till dagordning. Till ärendena kan även fogas förslag till beslut. Ett ärende kan även vara ett ”informationsärende”, det vill säga att ...

arrow_forward
rs

Vinstandelsbevis

Definition Skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Vinstandelsbevis ställs ut av ett företag som tar upp ett vinstandelslån. Beskattningen vid avyttring av ett vinstandelsbevis i svenska kronor följe...

arrow_forward
rs

Personalvårdsförmåner

Definition Förmåner av enklare slag och mindre värde som inte är en ersättning för utfört arbete. Lagrum 11 kap. 11-12 §§ IL Kommentar Personalvårdsförmåner är enklare åtgärder av mindre värde för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. förmåner som utges på g...

arrow_forward
rr

Ändrad uppskattning och bedömning

K3-regler En ändrad uppskattning och bedömning innebär enligt K3 punkt 10.8 en ändring av företagets bedömning av aktuell status på, och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder. Ett exempel på ändrad uppskattning och bed...

arrow_forward
rr

Bredband

Med bredbandsanslutning får användarna bl.a. en fast uppkoppling mot internet. Avgifter för dessa kostnadsförs normalt. Löpande bokföring Bredbanskanslutning och de löpande bredbandskostnaderna debiteras lämpligt konto i kontogrupp 51 Fastighetskostnader. De löpande månadsavgifterna kan debiteras ...

arrow_forward
rs

Näringsbetingat innehav

Definition Andelar i ett företag som man äger på grund av den rörelse ägarföretaget eller ett närstående företag bedriver. Lagrum 24 kap. 33 § IL Kommentar Regeln finns för att även mindre innehav i börsnoterade bolag ska kunna klassificeras som näringsbetingade innehav. Innehavet är inte en v...

arrow_forward
rb

Stämmoordförande

arrow_forward
rs

Marknadsvärde

Definition Det pris som en person skulle fått betala på orten vid köp av tillgången eller tjänsten mot kontant betalning. Lagrum 14 kap. 19 § och 61 kap. 2 § IL Kommentar Den skatterättsliga definitionen i 61 kap. IL används för att bestämma en förmåns värde till exempel om en skattskyldig tar ...

arrow_forward
rl

Artist

Lag Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt fö...

arrow_forward
Visar 3201 till 3210 av 5043 träffar.