Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Periodisering av engångsbelopp

Definition Fördelning av en erhållen ersättning över tid för nyttjanderätt av en tillgång. Lagrum 14 kap. 2 och 4 §§ IL Kommentar Det finns inga särskilda skatteregler som styr när ett engångsbelopp ska tas upp. Det innebär att räkenskaperna ska följas även vid beskattningen om den periodiserin...

arrow_forward
rb

Ovillkorat aktieägartillskott

arrow_forward
rr

Bokföringsmässiga grunder

Enligt 2 kap. 4 § ÅRL ska årsredovisning upprättas enligt principen om periodisering eller bokföringsmässiga grunder (”accrual basis”), dvs. intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Inkomster och utgifter ska periodiseras till det ...

arrow_forward
rr

Leasingavtalets implicita ränta

arrow_forward
rr

Leasingdeposition

arrow_forward
rr

Latent skatt

arrow_forward
rr

Lokaltillbehör

Företagets utgifter för taklampor, vägglampor, gardiner, heltäckningsmattor etc. kan bokföras som lokaltillbehör enligt nedan - men även som förbrukningsinventarier eller anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod. Om näringsverksamheten bedrivs ...

arrow_forward
rs

Oäkta koncern

Definition En fysisk person som kontrollerar mer än hälften av rösterna i två eller flera företag. Kommentar Begreppet oäkta koncern finns varken i aktiebolagslagen eller inom skatterätten. Däremot är det vanligt förekommande att en fysisk person kontrollerar två eller flera bolag och då används...

arrow_forward
rs

Återlån från pensionsstiftelse

Definition Om ett företag lånar medel från den pensionsstiftelse som tryggar de anställdas pensioner är det ett återlån från pensionsstiftelse. Kommentar En stiftelse kan låna ut medel under förutsättning att stiftelsen får lämplig säkerhet och även marknadsmässig ränta. För tillfälliga likvidit...

arrow_forward
rr

Komponent, uppdelning i

I RedU 13 finns ett antal steg för att dela upp tillgångar i komponenter: Dela upp fastigheten i byggnad respektive mark. Fördelning av värdet till markanläggning samt byggnadsinventarier och markinventarier. Av återstoden fördelas redovisat värde per komponent och nyttjandeperiod per komponent...

arrow_forward
Visar 3191 till 3200 av 5043 träffar.