Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Lagrum 14 kap. 2 och 4 §§ IL 4 kap. 9 § 1 st. ÅRL Kommentar I räkenskaperna ska kundfordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Normalt ska varje fordran värderas för sig. Det finns inga särskilda regler i skattelagstiftningen för hur kundfordringar ska värderas. Det innebär att...

arrow_forward
rs

Räkenskapsenlig avskrivning

Definition En metod för beräkning av skattemässiga värdeminskningsavdrag på inventarier. Lagrum 18 kap. 13-22 §§ IL Kommentar Det finns två olika metoder för att beräkna värdeminskningsavdrag på inventarier: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Skatteverket anser (ställningsta...

arrow_forward
rb

Aktiebrev

Definition Aktiebrevet är ett bevis om en ägarandel i ett aktiebolag. Aktiebrevet är ett pappersdokument som bolaget ställt ut för en eller ett antal aktier. Genom innehavet av dokumentet visas att aktierna kontrolleras av en och samma person. Syftet med aktiebrev är att knyta de rättigheter som ...

arrow_forward
rb

Aktieslag

Definition Ett aktieslag är en mängd av aktier i ett aktiebolag som medför samma rättigheter gentemot bolaget. Ett aktiebolag kan ge ut aktier med olika rättigheter och begreppet aktieslag används för att skilja de olika aktiemängderna åt. Aktieslag kallas även aktieserie. Två uppdelningar i akti...

arrow_forward
rs

Aktiefond

Definition En värdepappersfond som huvudsakligen investerar i aktier.

arrow_forward
rr

Avyttring

Med begreppet avyttring menas i redovisningssammanhang vanligen att exempelvis en materiell anläggningstillgång upphör att redovisas som tillgång i samband med en försäljning. Om tillgången däremot slutgiltigt tas ur bruk och det bedöms som att den inte kommer att ha något värde vid en framtida avy...

arrow_forward
rb

50/50-bolag

Definition När två bolag äger lika stora andelar vardera (50 %) i ett tredje bolag så kallas det samägda bolaget ofta 50/50-bolag (”femtiofemtio-bolag”). Det är relativt vanligt med 50/50-bolag eftersom många samarbeten och samriskföretag (joint venture) har en lika fördelning av ägandet mellan tv...

arrow_forward
rs

Absorption

arrow_forward
rr

Aktiebolag

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anst...

arrow_forward
rr

Parkeringsavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för parkering avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader, exempelvis i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda u...

arrow_forward
Visar 311 till 320 av 5043 träffar.