Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

ESMA-förordningen

ESMA-förordningen är benämningen på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om framför allt inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

arrow_forward
rr

Europabolag

Den 8 oktober 2004 trädde EUs förordning om europabolag - Societas Europaea, SE - i kraft. Ett europabolag är en europeisk företagsform för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform, aktiebolag. Aktiekapitalet ska lyda på minst 120 000 euro, aktiekapital. De rättsliga förutsättningarna skiljer...

arrow_forward
rr

Expeditionsavgifter

I samband med faktureringen tar vissa företag ut en avgift för hanteringen. Emellertid får ett företag inte lägga till något i fakturan som inte redan har överenskommits tidigare. Det gäller även denna avgift, som brukar benämnas expeditionsavgift, hanteringskostnad eller faktureringsavgift. Köpare...

arrow_forward
rr

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att utgående fakturor/utgående moms bokförs löpande under året. Detta gäller även inkommande fakturor/ingående moms. Jfr. bokslutsmetoden. Se uppslagsordet Faktureringsmetoden i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Kapitalvinst/kapitalförlust

Med kapitalvinst och kapitalförlust avses enligt 25 kap. 3 § IL vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgång och enligt 4 § även vinst och förlust på grund av förpliktelser enligt terminer (terminer/terminskontrakt), köp- eller säljoptioner (optioner) och liknande avtal ”när det inte är fråga...

arrow_forward
rr

Kartonger, askar, påsar

Utgifter för inköp av emballage i form av kartonger, askar, plast-/papperspåsar, omslagspapper, snören etc. utgör förbrukningsemballage och bokförs normalt som förbrukningsmateriel, antingen på ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad eller på konto 5460 Förbrukningsmaterial.

arrow_forward
rr

Kassaflöden

Kassaflöden enligt K3 punkt 7.3 och K2 punkt 21.4 är in- och utflöden av likvida medel.

arrow_forward
rr

Kassagenererande enhet

Enligt såväl K3 punkt 27.4 som IAS 36 definieras en kassagenereande enhet som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning innebär att återvinningsvärdet ...

arrow_forward
rr

Kassakvitto

Kassakvitto är ett kvitto som enligt 39 kap. 7 § SFL ska tas fram och erbjudas kunden. Ett kassakvitto ska enligt 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om företagets namn och organisations- eller personnummer den adress där försäljning sker datum och klockslag för försäljningen löpn...

arrow_forward
rr

Kassaregister - förvaring

I 6 kap. SKVFS 2014:10 återfinns bestämmelserna om hur kassaregister etc ska förvaras. Enligt 1 § ska ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem förvaras i Sverige men får användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och från Sverige. Vid avyttring eller...

arrow_forward
Visar 3181 till 3190 av 5043 träffar.