Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Koncerninterna andelsavyttringar

Definition Tidigare möjlighet att få uppskov med avyttring av delägarätter vid avyttring inom en koncern. Kommentar Innan 2003 var det skattepliktigt att avyttra delägarrätter, det fanns då en möjlighet att få uppskov med beskattningen om avyttringen skedde inom en koncern. Reglerna slopades när ...

arrow_forward
rs

Kontantprincipen

Definition Princip som anger vid vilken tidpunkt inkomster ska tas upp till beskattning. Lagrum 10 kap. 8 och 13 §§ samt 41 kap. 8-9 §§ IL Kommentar Kontantprincipen innebär att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras och att utgifter ska dras av det beskattning...

arrow_forward
rs

Korttidspermittering

Definition När arbetsgivare minskar anställdas arbetstid och får stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Kommentar Många företag har drabbats hårt av coronapandemin. För att företagen ska kunna behålla sin personal i stället för att säga upp dem har statens subvention vid korttidspe...

arrow_forward
rs

Konvertibler

Definition Löpande skuldebrev som kan bytas ut mot aktier. Lagrum 48 kap. 3 § IL 15 kap. ABL Kommentar Konvertibler är löpande skuldebrev som ett aktiebolag ger ut mot betalning. Det vanligaste är att aktieägarna har företrädesrätt att teckna konvertiblerna och erhåller då  teckningsrätter. Vi...

arrow_forward
rs

Kvalificerad andel

Definition En andel på vilken utdelning och kapitalvinst ska beskattas enligt de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Syftet med de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag (de s.k. 3:12...

arrow_forward
rb

Nedsättning av aktiekapital

arrow_forward
ra

Konkurrensklausul

För avtal i allmänhet gäller att avtalsparterna är skyldiga att visa lojalitet mot varandra. Detta betyder att de inte får vidta åtgärder som skadar avtalsmotparten. Denna skyldighet gäller i särskilt hög grad anställningsavtal som ofta är av lång varaktighet och inrymmer klara personliga inslag. ...

arrow_forward
rr

Vägavgifter/vägtullar

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter samt trängselavgift avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda underkonton ...

arrow_forward
rl

Frukost

arrow_forward
rr

Skoter

arrow_forward
Visar 3171 till 3180 av 5043 träffar.