Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Nybilspris

Definition Listpriset för bilens tillverkningsår. Kommentar Vid beräkning av bilförmån beräknas en del av förmånsvärdet med nybilspriset för bilmodellen som grund. Nybilspriset fastställs av Skatteverket efter uppgifter från generalagenter och biltillverkare och meddelas i en föreskrift varje år ...

arrow_forward
rs

Näringsbetingat innehav

Definition Andelar i ett företag som man äger på grund av den rörelse ägarföretaget eller ett närstående företag bedriver. Lagrum 24 kap. 33 § IL Kommentar Regeln finns för att även mindre innehav i börsnoterade bolag ska kunna klassificeras som näringsbetingade innehav. Innehavet är inte en v...

arrow_forward
rs

Utomståenderegeln

Definition Om utomstående i betydande omfattning, direkt eller indirekt, äger andelar i företaget och har rätt till utdelning ska en andel anses kvalificerad endast om det finns särskilda skäl. Lagrum 57 kap. 5 § IL Kommentar Med utomstående avses en ägare vars andelar inte är kvalificerade, dv...

arrow_forward
rs

Traditionell försäkring

Definition En försäkring där försäkringsgivaren ansvarar för att placera medlen.

arrow_forward
rs

Fri frukost på hotell

arrow_forward
rs

Handel med värdepapper

arrow_forward
rs

Ränteskillnadsersättning

Definition Ersättning som betalas till en långivare när man löser in lån i förtid.

arrow_forward
rs

Hyrbilskostnader

arrow_forward
rs

Vinstandelslån

Definition Ett lån som helt eller delvis löper med vinstandelsränta. Lagrum 24 kap. 10-15 §§ IL Kommentar Med vinstandelsränta avses en ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst. Avdragsrätten för vinstandelsränta är förenad med vissa villkor som specific...

arrow_forward
rs

Femårsregeln

Definition Bevisbörderegel som avgör vem som har bevisbördan för om en person har väsentlig anknytning. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Under de första fem åren anses en person som flyttat från Sverige ha väsentlig anknytning om denne inte visar att väsentlig anknytning inte föreligger. Det är f...

arrow_forward
Visar 3141 till 3150 av 5129 träffar.