Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Fållade kapitalförluster

Definition Kapitalförluster på delägarrätter får bara dras av mot vinster på delägarrätter. Lagrum 48 kap. 26 § IL Kommentar Den så kallade aktiefållan är en begränsning som innebär att kapitalförluster som inte kan kvittas mot vinster på delägarrätter sparas utan tidsbegränsning. Aktiefållade ...

arrow_forward
rl

Utbetalningslista

När löneberedningen är färdig ska en s.k. bank- eller utbetalningslista kunna tas ut från systemet. På utbetalningslistan ska finnas den anställdes namn, personnummer och bankkontonummer samt uppgift om nettolön. Utskriven banklista lämnas till utbetalande bank senast tre dagar före utbetalningsd...

arrow_forward
ra

Internrekrytering

Definition Internrekrytering innebär anställning av redan befintlig personal till ny tjänst. Att internrekrytera kan vara ett bra sätt att få rätt person på rätt plats. Genom att välja någon som redan är anställd inom bolaget till en viss tjänst, vet arbetsgivaren att denna person uppfyller de kra...

arrow_forward
ra

Intjänandeår

Definition Med intjänandeår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Under intjänandeåret intjänas rätten till semesterlön. Semesterledighet med semesterlön tas sedan ut under motsvarande period närmast efter intjänandeåret, semesteråret. Enligt semesterla...

arrow_forward
rr

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper är enligt K3 kapitel 10 de principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar när den finansiella rapporten upprättas och utformas.

arrow_forward
rr

Intäkter, licenser

Ett företag som äger en tillgång, ofta en immateriell tillgång, kan tillåta ett annat företag att nyttja tillgången genom ett licensavtal. Denna typ av ersättning kallas licensintäkter, vilket ger det företaget som nyttjar tillgången (licenstagaren) en möjlighet att använda tillgången. För detta be...

arrow_forward
rs

Täckdike

Definition En anläggning under markytan som används för att dränera bort vatten. Lagrum 19 kap. 26 § och 20 kap. 5 § IL Kommentar Ett täckdike klassificeras som en markanläggning och skrivs av med 10 procent. Avskrivningen är fastställd direkt i lagtexten och gäller oavsett om man är ägare till...

arrow_forward
rs

Traditionell försäkring

Definition En försäkring där försäkringsgivaren ansvarar för att placera medlen.

arrow_forward
rr

Förmånliga lån

arrow_forward
rb

Kvotvärde

Definition Kvotvärde är den andel av aktiekapitalet som en aktie representerar. Kvotvärdet är ett lika stort belopp för varje aktie. Tidigare fanns ett nominellt värde för varje aktie som var tryckt på aktiebrevet, men i den senaste aktiebolagslagen är det nominella värdet ersatt av ett kvotvärde...

arrow_forward
Visar 3131 till 3140 av 5129 träffar.