Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Bruten avräkningsperiod

Avräkning av frånvaro och tillägg vid löneberedning sker vanligen per kalendermånad. Ibland använder dock vissa företag s.k. bruten avräkningsperiod.

arrow_forward
rr

Intäkter, licenser

Ett företag som äger en tillgång, ofta en immateriell tillgång, kan tillåta ett annat företag att nyttja tillgången genom ett licensavtal. Denna typ av ersättning kallas licensintäkter, vilket ger det företaget som nyttjar tillgången (licenstagaren) en möjlighet att använda tillgången. För detta be...

arrow_forward
rs

Skogsbruk

Definition Skogsbruk innebär att den skattskyldige nyttjar skogen på sin egen eller på en arrenderad lantbruksenhet. Lagrum 21 kap. 22 § IL Kommentar Som skogsbruk räknas även avverkning av skog pga. en förbehållen avverkningsrätt samt avyttring av en sådan avverkningsrätt. Upplåtelse av nytt...

arrow_forward
rs

Kapitalandelsbevis

Definition Skuldebrev som avser kapitalandelslån. Lagrum 48 kap. 2, 6 b, 26 och 28 §§ IL Kommentar Kapitalandelsbevis ställs ut av ett företag som tar upp ett kapitalandelslån. Återbetalningen av ett kapitalandelslån är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklningen på aktierna, re...

arrow_forward
rs

Kontrolluppgift

Definition Uppgift om gjorda betalningar som lämnas enligt lagkrav för att Skatteverket ska kunna fatta korrekta beskattningsbeslut. Lagrum 14-25 §§ SFL Kommentar För att Skatteverket ska kunna fatta beslut om slutlig skatt behöver de få in kontrolluppgifter av olika slag. Det gäller uppgifter...

arrow_forward
rm

Hyresrätt

För att någon ska vara skattskyldig till moms ska man vara en beskattningsbar person som i denna egenskap ska omsätta i Sverige momspliktiga varor eller tjänster. Enligt momslagen finns det ett undantag från moms avseende fastighetstjänster, dvs. omsättningar avseende fastighet är momsfria. Det fin...

arrow_forward
rm

Online-leverans

arrow_forward
rs

Tjänstekort

Kommentar Olika typer av tjänstekort tilldelas ofta den som reser mycket i tjänsten. Det kan t.ex. vara årskort på SAS, SJ eller lokaltrafiken. Ofta får dessa kort också användas för privata resor, t.ex. resor till och från arbetet. Den anställde ska då förmånsbeskattas för marknadsvärdet för dessa...

arrow_forward
rs

Expansionsfond

Definition Avsättning för att möjliggöra expansion av en näringsverksamhet med lågbeskattade medel. Lagrum 34 kap. IL Kommentar Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen på satsat kapital, i inkomstsla...

arrow_forward
rs

Justering av anskaffningsvärde

Definition Legal möjlighet att ändra anskaffningsvärdet i vissa situationer där det annars skulle bli omotiverat högt. Lagrum 18 kap. 11 §, 19 kap. 12 § IL Kommentar Både när det gäller anskaffningsvärdet för inventarier och byggnader finns det regler som anger att anskaffningsvärdet ska juster...

arrow_forward
Visar 3121 till 3130 av 5129 träffar.