Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Gemensam bokföring

Enligt 4 kap. 5 § BFL får ett företag ha gemensam bokföring med någon annan bokföringsskyldig endast för gemensamt bedriven verksamhet och endast om det är förenligt med god redovisningssed. Den goda redovisningsseden framgår av BFNAR 2013:2 punkt 2.23-2.24. Enligt punkt 2.23 får ett företag ha gem...

arrow_forward
rr

Gemensamt bestämmande inflytande

Ett gemensamt bestämmande inflytande föreligger enligt K3 punkt 15.3 när två eller flera parter i avtal reglerat att gemensamt utöva det bestämmande inflytandet över en ekonomisk verksamhet eller över en ekonomisk enhet.

arrow_forward
rr

God redovisningssed

Med god redovisningssed menas enligt förarbetena till bokföringslagen (prop. 1998/99:103 s 185): ”Vad som utgör god redovisningssed måste enligt vår mening så långt som möjligt bestämmas genom en traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra författningar på området, en tolkning som främst...

arrow_forward
rr

Granskningsarvoden

arrow_forward
rr

Gäldenär

Gäldenär kallas den som ingått ett kreditavtal eller skrivit under en skuldförbindelse och därmed fått en skuld till fordringsägaren som kallas borgenär.

arrow_forward
rr

Homestaging/homestyling

arrow_forward
rr

Hushållsmaskiner, hushållsapparater

Löpande bokföring Hushållsmaskiner (mikrovågsugn, kyl/frys, diskmaskin etc.) och möbler avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Hit räknas även större kaffeautomater och liknande. Utgifter f...

arrow_forward
rr

Hyresrätt

Hyresrätten till en lokal representerar ofta ett bestående värde som näringsidkaren är beredd att betala för, t.ex. en centralt belägen lokal. Detsamma gäller värdet av de rättigheter som följer med ett arrendekontrakt. Om företaget betalat för hyresrätten i samband med övertagandet ska hyresrätten...

arrow_forward
rr

IFRS for SMEs

IASB publicerade 2009 en separat standard för finansiell rapportering i icke-noterade företag (ofta benämnda SME på engelska, dvs Small and Medium-sized Enterprises).

arrow_forward
rr

Informationsmöten

Se uppslagsorden Intern representation och Förmåner i Rätt Skatt samt Representation i Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 3121 till 3130 av 5043 träffar.