Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Enskild näringsverksamhet

Definition Enskild näringsverksamhet, ofta kallad enskild firma, innebär att en privatperson driver och ansvarar för en affärsverksamhet. Enskild näringsverksamhet är ett skattemässigt begrepp och inte en del av bolagsrätten. Enskild näringsverksamhet är alltså inte en bolagsform (Bolagsformer) ...

arrow_forward
rr

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten är en statlig skatt på fastighetsinnehav. Den tidigare statliga fastighetsskatten på bostäder/småhus har ersatts med en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsskatten på lokaler, industrienheter och elproduktionsenheter finns kvar. Ägare till ett hyreshus med både bostäder och lokal...

arrow_forward
rr

Frivillig skattskyldighet

Enligt 3 kap. 2 § ML är lokaluthyrning momsfri men kan under vissa förutsättningar registreras för s.k. frivillig skattskyldighet. Se uppslagsordet Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Långfristiga balansposter

Bokslut Enligt 3 kap. 4 b § ÅRL ska för varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under rubriken Omsättningstillgångar den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges. För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från bal...

arrow_forward
rr

Mätnings- och granskningsarvoden

Med mätnings- och granskningsarvoden/avgifter avses de kollektivavtalade granskningsavgifter inom byggnadsbranschen som tidigare finansierat fackförbundet Byggnads kontroll av ackord och löneuträkningar. Dessa kollektivavtalade granskningsarvoden har dock slopats. Arbetsgivare som gjort avdrag från...

arrow_forward
rr

Fastställande årsbokslut

Begreppet används inte i BFL eller i K ÅB men bör innebära att årsbokslutet ska anses vara fastställt när exempelvis ett årsmöte i en ideell förening godkänner årsbokslutet.

arrow_forward
rb

Finansiella instrument

arrow_forward
rb

Fullmaktsröstning

En aktieägare som inte kan närvara på bolagsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt genom Ombudpå bolagsstämma med en Röstningsfullmakt.

arrow_forward
rr

K4-företag

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen och RFR 2 i juridisk person, oavsett om det är frivilligt för att moderföretaget är noterat på en reglerad marknad eller frivilligt, kan ibland benämnas K4-företag.

arrow_forward
rl

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

Statistiska Centralbyrån, (SCB), genomför kontinuerligt en undersökning av antalet anställda inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Ungefär 19 400 arbetsställen tas fram och ingår i undersökningen. Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån i uppdrag att till Försäkringskassan samla in up...

arrow_forward
Visar 3111 till 3120 av 5129 träffar.