Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Utställningar och mässor

Löpande bokföring Deltagande, anordnande samt utgifter för lokal-/monterhyra i samband med utställningar och mässor bokförs som reklam, t.ex. på konto 5940 Utställningar och mässor. Detta gäller även material och ersättningar till berörd, men ej anställd personal. Ersättning för utställningsmedverk...

arrow_forward
rr

Konstaterade intäkter

Begreppet används i 2 kap 4 § punkt 3 i ÅRL, den grundläggande princip som kallas realisationsprincipen. I punkten, som utgör en del av beskrivningen av innebörden i försiktighetsprincipen, anges att” endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. För tolkningen...

arrow_forward
ra

Kritikrätt

En arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Detta följer av lojalitetsplikten som är implicit i ett anställningsförhållande, det vill säga den behöver inte vara avtalad särskilt utan börjar gälla automatiskt i och med att ett anställningsavtal träffas. Arbetstagaren har dock en rätt att i ...

arrow_forward
rb

Ökning av aktiekapital

Definition Ökning av aktiekapitalet i ett aktiebolag kan enligt ABL ske på fyra olika sätt: Fondemission Nyemission Aktieteckning genom teckningsoptioner, Teckningsoption Konvertering av konvertibler, Konvertibel Att öka aktiekapitalet är givetvis inte det enda sättet för ett bolag at...

arrow_forward
rb

Bolagisering

Bolagisering är ett allmänt uttryck som vanligt innebär att en verksamhet som drivs i offentlig eller ideell regi omstöps så den ägs i bolagsform, vanligtvis ett aktiebolag. Bolagisering kan även användas med betydelsen att ett företag delas upp i flera självständiga bolag. Om ett större bolag avsk...

arrow_forward
rr

Kassagenererande enhet

Enligt såväl K3 punkt 27.4 som IAS 36 definieras en kassagenereande enhet som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning innebär att återvinningsvärdet ...

arrow_forward
rr

Gäldenär

Gäldenär kallas den som ingått ett kreditavtal eller skrivit under en skuldförbindelse och därmed fått en skuld till fordringsägaren som kallas borgenär.

arrow_forward
rl

Begravning

Enligt permissionsregler får en anställd vara ledig från arbetet vid nära anhörigs begravning.

arrow_forward
rs

Gruppsjukförsäkring

arrow_forward
rl

Sexmånadersregeln

Lag Regler för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för personal som arbetar utomlands finns i inkomstskattelag (1999:1229). De som är bosatta och arbetar i Sverige är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige oavsett var inkomsten är intjän...

arrow_forward
Visar 3111 till 3120 av 5043 träffar.