Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Återanskaffningsvärde

Med återanskaffningsvärdet avses enligt 4 kap. 9 § ÅRL det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

arrow_forward
rs

Väsentlig anknytning

Definition En tidigare bosatt fysisk person som har så många anknytningsfaktorer till Sverige att denne anses obegränsat skattskyldig. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Enligt lagtexten ska man bland annat beakta följande anknytningsfaktorer: om personen är svensk medborgare, hur länge person...

arrow_forward
rl

Rehabilitering

Lag I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om rehabilitering och även arbetsmiljölagen fastställer krav kring arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Rehabilitering är ett samlat begrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad natur s...

arrow_forward
rr

Reparationsfond

En bostadsrättsförening kan säkerställa inre och yttre underhåll genom reparationsfonder. Den inre reparationsfonden är en skuld till medlemmen eftersom medlemmen har rätt att få pengar ur fonden efter utfört underhåll. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska föreningens stadgar bland annat innehålla information...

arrow_forward
rr

Finansiell skuld

En finansiell skuld är enligt K3 punkt 11.6 en skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part att byta finansiellt instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga. De mest förekommande finans...

arrow_forward
rs

Holdingbolag

Definition Ett företag som äger aktier i andra företag. Kommentar Om ett holdingbolag tillhandahåller tjänster till de ägda bolagen måste holdingbolaget få en marknadsmässig ersättning. Tänk på Om holdingbolaget säljer aktier ska försäljningskostnaderna beaktas när man beräknar kapitalvinst el...

arrow_forward
rs

Hyreshusenhet

Definition Byggnad som är inrättad som bostad för minst tre familjer, kontor, butik, restaurang eller liknande. Lagrum fastighetstaxeringslagen Kommentar För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. Hyreshusenhet är en sådan värderingsenhet. Ett h...

arrow_forward
rs

Näringsbidrag

Definition Stöd utan återbetalningsskyldighet till en näringsidkare för näringsverksamheten. Lagrum 29 kap. IL Kommentar Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet till en näringsidkare för dennes näringsverksamhet. Näringsbidrag kan lämnas av staten, regioner, kommuner, EU m.fl...

arrow_forward
rs

Nattraktamente

Definition Ersättning som kan betalas ut skattefritt när den som är på tjänsteresa själv ordnar med logi.

arrow_forward
rs

Negativ goodwill

arrow_forward
Visar 3101 till 3110 av 5043 träffar.