Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Aktuell skatt

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomst...

arrow_forward
ra

Uppsägningstid

Såväl arbetstagare som arbetsgivare ska iaktta uppsägningstid gentemot varandra vid avslutande av anställning. Enligt 11 § anställningsskyddslagen gäller en minsta uppsägningstid av en månad vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Arbetstagaren har rätt till längre uppsägningstider beroende på ans...

arrow_forward
rr

Lokalkostnader

Företagets löpande utgifter för lokalkostnader särredovisas beroende på om de avser hyrda lokaler eller om de avser företagets egen fastighet.

arrow_forward
rr

Återföring

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet - under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående, nedskrivning, allmänt. Om skälen för nedskriv...

arrow_forward
rm

Avräkningsnota

Definition Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så ä...

arrow_forward
rr

Periodiseringsprincipen

Enligt 2 kap. 4 § ÅRL ska intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret tas med oavsett tidpunkten för betalningen (kallas även bokföringsmässiga grunder). Detta är således en princip som ska tillämpas i bokslutet och årsredovisningen. Detta innebär att företag måste periodisera för ...

arrow_forward
rr

Offentliga bidrag/stöd

Offentliga bidrag är enligt K3 punkt 24.2 stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet. Löpand...

arrow_forward
rm

Tillfällig införsel

Definition Den som importerar varor till Sverige från ett land utanför EU ska normalt betala tull och moms. Från skattskyldighet vid import finns vissa undantag. Tullförfarandet temporär import har ersatts av tillstånd till tillfällig införsel i och med den tullag som infördes den 1 maj 2016. Tulla...

arrow_forward
rr

Varuinköp

Inköp av varor, material och produkter för tillverkning och försäljning redovisas i kontoklass 4 om försäljningen av dessa varor utgör företagets huvudsakliga verksamhet, varuförsäljning. Värderingen av varulager ska i bokslutet göras enligt 4 kap. 9 § ÅRL enligt lägsta värdets princip, dvs. till ...

arrow_forward
rr

Aktiveringsmodellen

Modell för redovisning av utgifter som enligt K3 punkt 18.12 avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.

arrow_forward
Visar 301 till 310 av 5043 träffar.