Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Arbetsmiljölag (1977:1160)

arrow_forward
§

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning

arrow_forward
ra

Arbetsmiljö

Definition Med arbetsmiljö avses tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska samt sociala faktorer och förhållanden i arbetet och vad arbetet har för innehåll. Med arbetsmiljö avses såväl den fysiska som den psykosocialamiljön vid en arbetsplats. En särskild lag, arbetsmiljölagen (1977:1160), reglerar...

arrow_forward
rs

Avgångsvederlag

Definition En ersättning vid uppsägning som betalas ut från arbetsgivaren. Kommentar För den anställde är ett avgångsvederlag skattepliktigt som vanlig inkomst av tjänst. Beskattningen följer kontantprincipen, beskattning sker därmed normalt det beskattningsår som utbetalningen sker. Beskattning ...

arrow_forward
§

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

arrow_forward
§

Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

arrow_forward
rl

A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. En anställd ska ha A-skatt, vilket betyder att arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag och betalar sociala...

arrow_forward
rr

Arbetskläder

Löpande bokföring Utgifter för föreskrivna arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial debiteras normalt konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. Utgifter för tvätt och lagning av arbetskläder debiteras normalt konto 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder. Om en anställning innebär skyldighe...

arrow_forward
rr

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende inn...

arrow_forward
rr

Valutakursförluster/valutakursvinster

Löpande bokföring En affärshändelse i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (exempelvis vid import och införsel och export och utförsel samt vid lån i utländsk valuta) ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (...

arrow_forward
Visar 301 till 310 av 5129 träffar.