Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Vägtrafikskatt

Företagets utgifter för vägtrafikskatt (fordonsskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader i kontoklass 4 eller 5. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda konto 5612 Försäkring och skatt för personb...

arrow_forward
rr

Väsentlig

Informationen i en finansiell rapport är enligt 2 kap. 3 a § ÅRL väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen.

arrow_forward
rr

Växter

Löpande bokföring Utgifter för inköp av krukväxter till företagets kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas som lokalkostnader. Angående krukväxter som ges till de anställda, gåvor till anställda, krukväxter till en personalfest, personalrepresentation och krukväxter till kunder, representa...

arrow_forward
rr

X-dagrapport

En X-dagrapport är enligt 2 kap. 15 § SKVFS 2014:10 en sammanställning av ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport. En X-dagrapport ska enligt 7 kap. 2 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om företagets namn och organisations- eller personnummer datum och klocksl...

arrow_forward
rr

Årsbokslut, skyldighet att upprätta

Företag som är bokföringsskyldiga enligt BFL men inte upprättar årsredovisning ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisn...

arrow_forward
rs

Arbetsgivardeklaration

Definition Deklaration för att uppge underlaget för arbetsgivaravgifter. Kommentar Fr.o.m. den 1 januari 2019 ska uppgifter lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen. För arbetsgivare som är skyldiga att föra personalliggare (restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet) och har mer ä...

arrow_forward
rs

Armlängdsprincipen

Definition Internationell princip som innebär att villkor som avtalats mellan närstående företag ska motsvara de som oberoende företag hade avtalat om dessa gjort motsvarande transaktion. Lagrum 14 kap. 19-20 §§ IL Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närståen...

arrow_forward
rs

Arrende

Definition Betalning för nyttjande av fastighet. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar En fastighetsägare som upplåter hela eller delar av sin fastighet får betalt för detta genom att arrendatorn betalar arrende. Arrendet är skattepliktig ersättning för fastighetsägaren och en avdrags...

arrow_forward
rs

Avbetalningsköp

Definition Köp av vara där endast en del av köpeskillingen erläggs kontant. Lagrum lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare konsumentkreditlagen Kommentar Vid avbetalningsköp erläggs betalningen vid olika tillfällen varav minst ett måste vara sedan varan har levererats till köparen. Köpar...

arrow_forward
rs

Avbrott under pågående tjänsteresa

arrow_forward
Visar 3081 till 3090 av 5043 träffar.