Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Läkarintyg

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. För att få sjuklön från den åttonde sjukdagen måste den anställde lämna läkarintyg till arbetsgivaren. I läkarintyget behöver inte anges vilken sjukd...

arrow_forward
rl

Läkarvård

arrow_forward
rl

Läkare

arrow_forward
rl

Livränta

För att underlätta anmälan av arbetsskada finns en webbplats där anmälan kan göras www.anmalarbetsskada.se. Informationen förs sedan vidare till berörda instanser. Företagets skyddsombud ska också delges en kopia av anmälan. Efter anmälan gör Försäkringskassan en utredning om skadan ska klassas so...

arrow_forward
rl

Litteratur

arrow_forward
rr

Obligationslån

Obligationslån innebär normalt att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta, ofta benämnd kupongränta. Obligationslån är normalt långfristiga lån som grundar sig på obligationer. För det företag som ger ut obligat...

arrow_forward
rl

Kick-off

Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns t.ex. konferensresa, studieresa eller kick-off.

arrow_forward
rl

Kontantprincipen

Vid utbetalning av löner och förmåner är det en strikt kontantprincip som gäller. Det betyder att lönen ska tas upp till beskattning den månad och det år då inkomsten kan disponeras av den anställde. Vanligen är tidpunkten för detta när lönen sätts in på den anställdes bankkonto. Retroaktiv lö...

arrow_forward
rl

Pensionsstiftelse

Lag Enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. s.k. tryggandelagen kan en arbetsgivare grunda en pensionsstiftelse, som uteslutande har till ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande. Det får inte avse pensioner som arbetsgivaren...

arrow_forward
rl

Plötsligt sjukdomsfall

Vid plötsligt sjukdomsfall hos sammanboende nära anhörig kan arbetsgivaren bevilja den anställde permission, d.v.s. kort ledighet med bibehållen lön.

arrow_forward
Visar 3071 till 3080 av 5043 träffar.