Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Enkelt bolag

Definition När två eller flera fysiska eller juridiska personer har kommit överens om att bedriva verksamhet utan att ett handelsbolag föreligger. Lagrum 1 kap. 3 § lagen om handelsbolag och enkla bolag Kommentar Ett enkelt bolag är ingen egen juridisk person och bolaget beskattas inte för resu...

arrow_forward
rs

Exemptavtal

Definition En reglering i dubbelbeskattningsavtal som helt undantar en viss inkomst från beskattning i ett land. Lagrum Regleringarna framgår av den lag som implementerat respektive dubbelbeskattningsavtal. Kommentar I de olika dubbelbeskattningsavtalen finns olika metoder för att undanta en in...

arrow_forward
rs

Ettårsregeln

Definition Avgör om en inkomst utomlands ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 2 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst ett år i samma land kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten inte beskattas ...

arrow_forward
rs

EU-direktiv

Definition Direktiv antaget av EU som är bindande för medlemsstaterna. Kommentar Det som direktivet ger uttryck för måste implementeras i respektive medlemsstat genom nationell lagstiftning. Tänk på Om en stat inte implementerar direktivet kan det ges direkt effekt för medborgarna. Om det är t...

arrow_forward
rs

EU-fördraget

Definition Reglerar de konstitutionella funktionerna inom EU. Kommentar EU-fördraget reglerar hur samarbetet inom EU ska ske. Fördraget reglerar till exempel hur lagstiftningsprocessen ska gå till. Enskilda medborgare eller juridiska personer kan inte åberopa EU-fördraget vid rättstillämpning.

arrow_forward
rs

Eurobokföring

arrow_forward
rs

Expansionsfond

Definition Avsättning för att möjliggöra expansion av en näringsverksamhet med lågbeskattade medel. Lagrum 34 kap. IL Kommentar Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen på satsat kapital, i inkomstsla...

arrow_forward
rs

Taxerad inkomst

Definition En tidigare benämning av beskattningsbar inkomst.

arrow_forward
rs

Taxeringsår

arrow_forward
rs

Teckningsrätt

Definition Företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Lagrum 44 kap. 10 och 12 §§ samt 48 kap. 2 § IL 11 kap. 4 § ABL Kommentar Om teckningsrätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer...

arrow_forward
Visar 3061 till 3070 av 5043 träffar.