Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda är enligt K3 punkt 28.2 alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda. Ersättningar till anställda inkluderar löner, bonus, semester, sociala avgifter, pensioner och andra ersättningar som tillfaller anställda under dera...

arrow_forward
rr

EU-bidrag

Löpande bokföring EU-bidrag och övriga offentliga bidrag som inte minskar anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång intäktsredovisas normalt när villkoren för stödet är uppfyllda, se K3 kapitel 24 och IAS 20 K2 punkt 6.27-6.30, K ÅB 5.27-30. Intäkten bokförs normalt på konto 3980 Erhå...

arrow_forward
rr

Eventualförpliktelse

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (och som därmed ska upplysas om i not). Definitionerna av begreppet skiljer sig åt mellan K3 och K2 varför båda beskrivningarna återfinns ...

arrow_forward
rr

Exceptionella poster

Bokslut Exceptionella poster enligt ÅRL avser både intäkter och kostnader som är exceptionella till sin storlek eller förekomst. Enligt 5 kap. 19 § ÅRL ska ett företag lämna upplysning om exceptionella intäkter och kostnader avseende arten och storleken av dessa poster. I resultaträkningen ska dess...

arrow_forward
rr

Fackföreningsavgifter

Fackföreningsavgifter är en vanlig benämning på den avgift som medlemmar betalar till sin fackförening och kan bestå av exempelvis en medlemsavgift och en avgift till a-kassan. Löpande bokföring När den anställde själv betalar sin medlemsavgift till en fackförening eller avgift till fackförbundets...

arrow_forward
rr

Fastighetsinteckning

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon form av säkerhet för lånet. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten. När pantbrevet registrerats ka...

arrow_forward
rr

Finansiell tillgång

En finansiell tillgång är enligt K3 punkt 11.5 en tillgång i form av kontanter, avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller en annan finansiell tillgång från en annan part, avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig förmånliga och e...

arrow_forward
rr

Frukt

Färsk frukt utgör skattefria förmåner för de anställda. Genom att anlita fruktabonnemang kan företaget få färsk frukt levererad varje dag. Löpande bokföring Utgifter för frukt och liknande kan bokföras i kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner eller 76 Övriga personalkostnader. Se uppslags...

arrow_forward
rr

Förenklad faktura

Begreppet förenklad faktura återfinns i ML. Följande gäller förenklad faktura: Förenklad faktura får användas om fakturans totalbelopp uppgår till högst 4 000 kr inklusive moms. En förenklad faktura behöver enligt ML endast innehålla ett mindre antal uppgifter: datum för utfärdandet, identifier...

arrow_forward
rr

Förlagslån

Förlagslån är lån som normalt tas ut på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag mot räntebärande skuldebrev, så kallat förlagsbevis. Vanligtvis erhåller långivare rätt till betalning först efter övriga fordringsägare vid konkurs eller likvidation. Innehavaren innehar förlagsbevis och ...

arrow_forward
Visar 3031 till 3040 av 5043 träffar.