Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Skattemässigt värde

Lagrum 2 kap. 31-33 §§ IL Kommentar Skattemässigt värde definieras olika för olika slag av tillgångar. Lagertillgångar m.m.Med skattemässigt värde på lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar avses det värde som tillgången tas upp till vid beräkning av resultatet...

arrow_forward
rs

Skattefria ersättningar

Definition Ersättningar som inte ska tas upp. Lagrum 12 kap. 3 § IL Kommentar Om en anställd fått skattefri ersättning för att täcka vissa utgifter är utgifterna inte avdragsgilla för den anställde. Bestämmelsen gäller utomlands stationerad personal vid statlig myndighet, fasta resekostnads- oc...

arrow_forward
rs

EUTPD

Definition Standard för dokumentation av internprissättning inom EU. Kommentar I Sverige finns det dokumentationskrav för internprissättning som bygger på OECD:s standard. Dessa måste tillämpas för svenska skattskyldiga och det går inte att hänvsa till EUTPD om inte dokumentationen uppfyller sven...

arrow_forward
rs

Preliminär skatt

Definition Skatt som betalas löpande under beskattningsåret för att täcka kommunalskatt, statlig skatt, lagstadgade socialavgifter och andra skatter. Lagrum 55 kap. SFL Kommentar Anställda betalar sin preliminära skatt genom att arbetsgivaren gör skatteavdrag i samband med lönebetalningen. De s...

arrow_forward
rs

Forskarskattenämnden

Definition Instans som prövar frågor om skattelättnader för utländska experter. Lagrum lagen om Forskarskattenämnden Kommentar En ansökan om skattelättnad för utländska experter (expertskatt) ska vara skriftlig och avse en viss person. Ansökan kan göras av arbetsgivaren eller av arbetstagaren o...

arrow_forward
rs

Bokslutsdispositioner

Definition Åtgärd i bokföringen för att förändra det beskattningsbara resultatet för ett visst beskattningsår. Kommentar Det beskattningsbara resultatet kan både öka och minska genom att använda olika bokslutsdispositioner. Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfonder och överavskriv...

arrow_forward
rs

Läkarundersökning

arrow_forward
rm

Virtuell valuta

Skatteverket har i ställningstagande (181129, dnr: 202 259852-18/111) redogjort för den momsmässiga hanteringen av virtuella valutor. Skatteverket uttalar bl.a. följande: ”För att en virtuell valuta i mervärdesskattehänseende ska kunna jämställas med ett lagligt betalningsmedel vars värde delvis g...

arrow_forward
rm

VIES (Value added tax Information Exchange System)

Genom ett system som byggts upp inom EU kan medlemsländerna kontrollera att beskattning sker på rätt sätt. Detta gäller t.ex. vid försäljning av varor (EU-vara till kund med VAT-nummer) och vid tjänstebeskattning. Den redovisning som ett svenskt företag lämnar, stäms av mot det andra företagets red...

arrow_forward
rm

Rätt till återbetalning

Definition Ett vanligt missförstånd är att momsen alltid är avdragsgill och att momsen därför inte kan bli en kostnad. För att ett svenskt företag ska ha rätt att få dra av svensk moms eller få moms återbetald krävs avdragsrätt (8 kap. momslagen) eller rätt till återbetalning av moms (10 kap. momsl...

arrow_forward
Visar 3001 till 3010 av 5129 träffar.