Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Pensionsutfästelse

Definition Ett löfte om pension som en arbetsgivare ger till en anställd. Lagrum 28 och 58 kap. IL Kommentar En pensionsutfästelse ska vara preciserad till belopp och när den ska betalas ut. Den kan vara muntlig, men av bevisskäl är den normalt sett skriftlig. Ofta ligger pensionsutfästelsen i...

arrow_forward
rr

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission ell...

arrow_forward
rm

Leasingbil

arrow_forward
rr

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd från byggnadsnämnden eller motsvarande i kommunen att uppföra eller bygga till respektive bygga om en byggnad. Löpande bokföring Företagets utgifter för bygglov ska normalt läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten/lokalen och därmed ingå i avskrivningsunderlaget. Nor...

arrow_forward
ra

A-kassa

arrow_forward
rr

Adressändring

Löpande bokföring Avgiften för adressändring avser en kostnad för postbefordran och kan därför debiteras gruppkontot 6200 Tele och post, alternativt redovisas som en köpt tjänst på konto 6590 Övriga externa tjänster. Bokslut Eftersom adressändringen sker i direkt samband med flyttningen behövs nor...

arrow_forward
rr

Koncernbidrag

Bokslut Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag. Exem...

arrow_forward
rr

Årets skatt

Bokslutsarbetet för aktiebolag och ekonomiska föreningar avslutas med att företagets skatteskuld/skattefordran beräknas avseende årets inkomstskatt per balansdagen. Skatten är enligt 9 kap. 4 § IL ingen avdragsgill kostnad för företaget. Alla företag, oavsett storlek, som är skattesubjekt ska redov...

arrow_forward
rm

Annonsering

Annonsering är en tjänst som går ut på att göra reklam för och sprida information i syfte att sälja en viss vara eller tjänst. Annonsering kan ske i olika former, t.ex. som direktreklam i brevlådan, annonser i tidningar, radio/tv eller via internet/webben. Annonsering är en tjänst i momshänseende. ...

arrow_forward
rl

Artist

Lag Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt fö...

arrow_forward
Visar 291 till 300 av 5129 träffar.