Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Baskontoplan

arrow_forward
rr

Bilförmån

Bilförmån är en ett samlingsbegrepp för anställdas förmån av helt eller delvis fri bil. Löpande bokföring Företagets kostnader för de bilar som ger de anställda bilförmån kan t.ex. debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil. Kostnader för extrautrustning som in...

arrow_forward
rr

Kontoplan

En kontoplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.3 en sammanställning över företagets konton i vilken kontonas namn och, i förekommande fall, kontonummer eller annat identifieringstecken framgår. Kontoplanen ingår i företagets systemdokumentation.

arrow_forward
ra

Semester

Semesterlagen reglerar arbetstagares rätt till semesterledighet och semesterlön. Den 1 april 2010 förenklades semesterlagen, både i sak och språkligt. Lagen ger anställda rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Arbetstagaren har normalt rätt till betalning från arbetsgivaren under denna ledigh...

arrow_forward
rr

Aktieägartillskott

Ett sätt att öka det egna kapitalet i aktiebolag, t.ex. för att undvika en tvångslikvidation på grund av förluster, är genom s.k. aktieägartillskott. Tillskott kan även bli aktuellt i andra situationer än i förlustsituationer, t.ex. från ett moderföretag till ett dotterföretag för att finansiera en...

arrow_forward
rr

Gåvor till kunder

Med gåvor till kunder menas normalt enklare s.k. reklamgåvor (reklam) och s.k. representationsgåvor (representation). Se uppslagsorden Reklamgåva och Representationsgåva i Rätt Skatt respektive Rätt Moms. I Rätt Moms finns dessutom Gåva vid representation.

arrow_forward
rr

Lösen av leasing

Äganderätten till leasad/hyrd tillgång kan övertas från uthyraren enligt ett leasingavtal antingen under leasingperioden eller vid avtalsperiodens slut. Oavsett tidpunkt för lösen finns oftast i leasingavtalet en formel för att beräkna lösenpriset under leasingperioden (eller om samtliga återståend...

arrow_forward
rs

Privat sjukvårdsförsäkring

arrow_forward
rr

Bilkostnader

arrow_forward
rl

Bilförmån

Lag En bilförmån uppstår enligt inkomstskattelagen (1999:1229) när en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger. Enbart möjligheten att använda arbetsgivarens bil privat föranleder inte förmånsbeskattning. Skatteverket anger också att om den anställde enbart i ringa omfattning använder ar...

arrow_forward
Visar 21 till 30 av 5043 träffar.