Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

SAS-principen

Definition SAS-principen, där SAS står för ”samtliga aktieägares samtycke”, är en underförstådd grundsats i aktiebolagsrätten som möjliggör undantag från vissa typer av lagregler om beslutet fattats av samtliga aktieägare. Principen är en logisk (men ej lagfäst) följd av att många regler i aktiebol...

arrow_forward
rs

Representation

Definition Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen. Lagrum 16 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindel...

arrow_forward
rr

Aktiveringsmodellen

K3-regler I punkt 18.7 finns ett val mellan att tillämpa kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen vid framtagning av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Modell för redovisning av utgifter som enligt punkt 18.12 avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläg...

arrow_forward
rr

Ej reskontraförda kundfordringar

Ej reskontraförda kundfordringar återfinns på konto 1518 i BAS och används normalt i bokslutsarbetet när kundreskontran har stängts för nya transaktioner på räkenskapsåret men där det efter stängningen har genererats fakturor som tillhör räkenskapsåret. Posten ingår i posten kundfordringar i balans...

arrow_forward
ra

Anhållande och häktning

Anhållande och häktning är exempel på så kallade tvångsmedel, det vill säga åtgärder som på ett eller annat sätt inskränker en persons fri- och rättigheter. Om den person som blir anhållen eller häktad har givit orsak till detta så kan det diskuteras om inte frånvaron från arbetet är att betrakta ...

arrow_forward
rb

Spridningsemission

Definition En Nyemission av aktier som görs främst i syfte att få fler aktieägare och därmed ökad omsättning av aktien snarare än att skaffa mer kapital till bolagets verksamhet.

arrow_forward
rr

Snöröjning/snöskottning

Löpande bokföring Företagets utgifter avseende snöröjning klassificeras beroende på om snöröjningen görs utanför företagets hyrda lokaler (kontogrupp 50) eller utanför företagets egen fastighet (kontogrupp 51). Ersättning för snöröjning utförd av anställd personal redovisas som löner i kontogrupper...

arrow_forward
rr

Container

Löpande bokföring Vid köp av en container t.ex. för lagringsändamål räknas containern normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs då som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Vid hyra av en container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. räknas hyran som ...

arrow_forward
rr

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Ett avtal mellan en säljare och en köpare innebär att säljaren och köparen har ett antal punkter enligt avtalet som ska uppfyllas. Framför allt ska säljaren leverera det som överenskommits och köparen ska ersätta säljaren för detta genom att betala kontant eller mot faktura. Om betalning dröjer beh...

arrow_forward
rb

Absolut majoritet

Definition Absolut majoritet innebär att det förslag som har fått mer än hälften av samtliga möjliga röster blir beslutat - alla röster i bolaget räknas, inte endast de avgivna rösterna eller närvarande röstande. Skillnaden mot Enkel majoritet är alltså att det vid absolut majoritet krävs mer än ...

arrow_forward
Visar 21 till 30 av 5129 träffar.