Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Introduktionsjobb

Om en arbetsgivare anställer en person som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige, kan ekonomisk ersättning utbetalas. Syftet med ersättningen är att göra det lättare för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet kallas för introduktionsjobb. Vilka krav ...

arrow_forward
ra

Nattarbetsförbud

Arbetstidslagen syftar ytterst till att skydda arbetstagares hälsa genom att begränsa arbetstiden i olika avseenden. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som anger att arbetstagaren ska vara ledig från arbetet i...

arrow_forward
ra

Nämnden mot diskriminering

Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet som administrativt sorterar under Justitiedepartementet. Bestämmelser om nämnden finns i diskrimineringslagen (2008:567). Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva vissa frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen och överk...

arrow_forward
ra

Nödfallsövertid

Definition Nödfallsövertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Lagen anger att nödfallsövertid kan tas ut vid oförutsebara händelser som vållat avbrott i verksamheten och tas ut vid sidan av den allmänna övertiden. Nödfallsövertid ska således inte avräknas från de kvoter för tillå...

arrow_forward
rm

Restaurangnota

Beskattning För att kunna styrka sitt momsavdrag är det viktigt att se till att kvitton, fakturor och andra underlag uppfyller det krav som uppställs. Det företag som ska göra representationsavdraget ska kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och företagets verksamhet...

arrow_forward
rm

Telekommunikationstjänst

Beskattningen sker normalt i köparens land men hanteras på olika sätt beroende på om köparen t.ex. är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C) och om köparen finns i Sverige, inom EU eller i land utanför EU. Se vidare tabellerna nedan där den praktiska hanteringen beskrivs. Definition Med te...

arrow_forward
rm

Temporär tullfrihet

arrow_forward
ra

Hävning av avtal

arrow_forward
ra

Husligt anställda

Med hemarbetare kan även avses arbete inom någons hushåll. Det kan röra sig om en arbetstagare som är anställd hos en arbetsgivare för att utföra hushållsnära tjänster i arbetsgivarens hem. Enligt anställningsskyddslagen undantas vissa grupper från lagens tillämpningsområde. Ett av dessa undantag a...

arrow_forward
rm

Kommanditbolag

Definition Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har registrerats i handelsregistret som förs av Patent- och registreringsverket (PRV). Kommanditbolag är ett handelsbolag med begränsad ansvarighet för en eller flera del...

arrow_forward
Visar 2981 till 2990 av 5043 träffar.