Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Misskötsamhet

Definition Misskötsamhet på arbetsplatsen kan yttra sig på många olika sätt. Exempel på misskötsamhet kan vara bristande efterlevnad av på arbetsplatsen gällande regler, bristande efterlevnad av anställningsavtalet eller på bolaget gällande policys. Om misskötsamheten inte är en engångsföreteelse ...

arrow_forward
ra

Förolämpning

Definition Förolämpning är ett brott enligt brottsbalken innebärande att en person skymfar en annan person genom att direkt till denna uttala ord av smädande innebörd. Arbetsrättsliga konsekvenser Beroende på graden av förolämpning på en arbetsplats kan det få olika konsekvenser. En ringa föroläm...

arrow_forward
rr

Kontantmetoden

Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar/leverantörsskulder utan en intäkt/kostnad bokförs när betalning sker. Vi...

arrow_forward
rr

Betald F-skatt

Betald F-skatt är den aktuella skatt som betalas in preliminärt under året. Avräknas från slutlig aktuell skatt för året. Löpande bokföring Betald F-skatt kan bokföras på konto 2518 Betald F-skatt.

arrow_forward
rb

Bristtäckningsansvar

arrow_forward
rb

Försäljning av egna aktier

arrow_forward
rl

Återgång i arbete

Lag I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att återge en anställd som har varit sjuk eller skadad sin arbetsförmåga.

arrow_forward
rr

Löpanderäkningsuppdrag

arrow_forward
rl

Utlandstraktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den han har sitt tjänsteställe. Be...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, definition

Bokslut I kommentaren till K2 punkt 11.1 och KÅB punkt 10.1 anges ett antal vanliga exempel på tillgångar som klassificeras som finansiell anläggningstillgång vilket också överensstämmer med innehållet i kontogrupp 12 i BAS: Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos intresseföretag och gemensam...

arrow_forward
Visar 2981 till 2990 av 5129 träffar.