Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Medicinsk kontroll

Lag Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena s...

arrow_forward
ra

Medinflytande

Begreppet medinflytande används när man allmänt talar om rätt till inflytande för arbetstagarsidan över arbetsgivarens verksamhet eller avseende visst beslut som denne avser att fatta. Någon entydig definition av begreppet finns dock inte. Medinflytande kan utövas på många olika sätt och av olika ...

arrow_forward
rl

Medlemsavgift

På många förtag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på detta kan vara konst- eller idrottsföreningar. Det är vanligt att medlemsavgiften till dessa föreningar betalas genom löneavdrag.

arrow_forward
rm

Mervärdesskattedirektivet

Definition Mervärdesskattedirektivet är namnet på vår ”EU-momslag”, dvs. Rådets direktiv 2006/112/EU av den 28 november 2006 - om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Direktivet är det EU-gemensamma regelverket för moms, som alla medlemsländer måste inarbeta i sin egen inhemska momslag. Mervärd...

arrow_forward
rm

Mervärdesskattelagen

Definition Mervärdesskattelagen (1994:200) eller med ett annat ord, momslagen, är den lag som reglerar momsen i Sverige. Den bygger på det s.k. mervärdesskattedirektivet som reglerar momsen inom EU. Regeringen har beslutat att mervärdesskattelagen ska ses över och en utredning har tillsatts som sk...

arrow_forward
ra

Medvetandegörande

Om en arbetstagare missköter sig kan till exempel uppsägning eller avskedande bli aktuellt. Om misskötsamheten är av så grov karaktär att det är grund för avskedande behöver arbetstagaren inte medvetandegöras (det vill säga varnas eller ges en erinran) innan avskedandet. Om det är misskötsamhet som...

arrow_forward
rm

Mervärdesskattegrupp

arrow_forward
rm

MervärdessKATTEN

Mervärdesskatten, eller momsen som vi i dagligt tal benämner den, är en statlig skatt på konsumtion. Det är den slutlige konsumenten som ska bära kostnaden för momsen. Företagen, till exempel tillverkare, tjänsteföretag, återförsäljare och butiker är de som gör jobbet och ser till att momsen redov...

arrow_forward
ra

Militärtjänst

Personer som gör plikttjänst inom totalförsvaret, det vill säga bland annat värnpliktiga som gör militärtjänst, är inte att anse som arbetstagare. Detta följer av att ett anställningsförhållande förutsätter att arbetet utförs frivilligt och av en fysisk person. Kravet på frivillighet innebär att ar...

arrow_forward
rm

Milersättning

arrow_forward
Visar 2971 till 2980 av 5043 träffar.