Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Myntautomat

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL, samtliga företag

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkninge...

arrow_forward
rr

Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb

Arbetsgivare som anställer en person som varit långtidsarbetslös kan kompenseras med dubbla arbetsgivaravgiften, s.k. nystartsjobb, och detsamma gäller vid anställning av en person som varit långtidssjukskriven, s.k. särskilt nystartsjobb. Subventionen sker i båda fallen genom en överföring till ar...

arrow_forward
rr

Närstående

Närstående är ett begrepp som återfinns i ÅRL (1 kap. 8 och 9 §§ ÅRL) såväl som i skattelagstiftningen. En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om 1. den ingår i samma koncern som det rapporterande fö...

arrow_forward
rr

Obeskattade reserver

Postens Obeskattade reserver i balansräkningen utgörs av de civil- och skatterättsliga bokslutsdispositioner företaget gjort i årsbokslutet/årsredovisningen i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen och där skattelagstiftningen kräver att detta återspeglas i redovisningen (m...

arrow_forward
rr

Offentligt ackord

arrow_forward
rr

Olaglig verksamhet

En bokföringsplikt enligt BFL innefattar all verksamhet som företaget bedriver. Skulle företag bedriva olaglig verksamhet så är därmed även denna verksamhet vara bokföringsskyldig (bokföringsskyldighet enligt BFL). En bedömning av om all verksamhet är bokförd görs utifrån definitionen av bokförings...

arrow_forward
rr

Omkostnader

Omkostnader som begrepp används exempelvis vid produktkalkylering. Det finns inget särskilt konto i BAS 2020 för omkostnader utan klassificering görs här efter kostnadsslag.

arrow_forward
rr

Omläggning räkenskapsår

arrow_forward
rr

Omvärderingsvinst

K3-regler En omvärderingsvinst är enligt K3 kapitel 2 en orealiserad vinst vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.

arrow_forward
Visar 2941 till 2950 av 5043 träffar.