Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Teckningsoption

Definition Teckningsoption är en utfästelse som gjorts av ett aktiebolag om rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Teckningsoptionen är alltså ett värdepapper som kan ges ut i enlighet med 14 kap. aktiebolagslagen. Tidigare var teckningsoptioner tvungna att vara kopplade till...

arrow_forward
rr

Underhålls- och förnyelsefond

K2-regler Posten Underhålls- och förnyelsefond ingår enligt kommentaren till punkt 4.36 i eget kapital i en samfällighetsförening och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa underhålls- oc...

arrow_forward
rb

Teckningsrätt

Definition Teckningsrätt är en rätt för aktieägare att teckna en aktie, konvertibel eller teckningsoption med företrädesrätt. Teckningsrätter utfärdas endast vid Företrädesemission eftersom det är då existerande aktieägare har företrädesrätt att teckna de värdepapper som ges ut. Teckningsrätterna...

arrow_forward
rr

Temporära skillnader i juridisk person

K3-regler Av punkt 29.37 framgår att uppskjuten skatt på obeskattade reserver inte ska redovisas i juridisk person. Det finns dock temporära skillnader som medför uppskjuten skatt i juridisk person, exempelvis: Skattemässig avskrivning av byggnad avviker från den redovisningsmässiga. Skattemässig...

arrow_forward
rl

Låne- och kvittningsavtal

arrow_forward
rb

Kupong

arrow_forward
rr

Optiker

arrow_forward
rl

Härdplast

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen.

arrow_forward
ra

Sjöfolk

Från den 1 oktober 2017 har sjöfolk samma arbetsrättsliga rättigheter i hela EU. Rättigheterna handlar bland annat om löneskydd, rätten till information och skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. EU-reglerna är tvingande och stärker arbetstagarskyddet och verkar för lika spelregler inom EU...

arrow_forward
ra

Tjänstefel

Definition I brottsbalken finns ett särskilt kapitel som stadgar vilka påföljder som aktualiseras vid tjänstefel. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtenhet, åsidosätter vad som gäller för den uppgift man har att utföra ska dömas för tjänstefe...

arrow_forward
Visar 2921 till 2930 av 5129 träffar.