Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Yrkesmässighet

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda: omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet. Sedan 2013 är moms...

arrow_forward
rl

Nattraktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
rm

Kommanditbolag

Definition Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har registrerats hos Bolagsverket. Kommanditbolag är ett handelsbolag med begränsad ansvarighet för en eller flera delägare. Såväl handelsbolaget som kommanditbolaget utg...

arrow_forward
rr

Omvärderingsvinst

K3-regler En omvärderingsvinst är enligt kommentaren till punkt 2.16 en orealiserad vinst vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.

arrow_forward
rs

Besparingsskog

Definition Ett skogsområde som avsattes i Dalarna vid storskiftet och som ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som ingick i storskiftet. Lagrum lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna Kommentar Besparingsskogar är inte företag och kan därmed inte delta i en underprisöverlåtelse...

arrow_forward
rr

Reskontra

arrow_forward
ra

Bojkott

arrow_forward
rr

Fast värde

Enligt 4 kap. 12 § ÅRL får materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter och vars värde är av underordnad betydelse för företaget, tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om dess kvalitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Förutom det som framgår av 4 kap. 1...

arrow_forward
rs

Inkurans

arrow_forward
rm

Påminnelse

Definition Det är ingen moms på påminnelseavgifter då denna avgift inte ses som en ersättning för en vara eller tjänst. Skatteverket uttalar följande i sin rättsliga vägledning: ”Inkassoavgifter som en gäldenär på grund av betalningsförsummelse ska betala till borgenären för dennes kostnader för a...

arrow_forward
Visar 2901 till 2910 av 5129 träffar.