Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Brandvarnare, brandsläckare

Företagets utgifter för inköp av brandvarnare, brandsläckare och annan brandsläckningsutrustning kan antingen redovisas som förbrukningsinventarier (konto 5410) eller som inventarier beroende på belopp och nyttjandeperiod, maskiner och inventarier - inköp (konto 1220).

arrow_forward
rr

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd från byggnadsnämnden eller motsvarande i kommunen att uppföra eller bygga till respektive bygga om en byggnad. Löpande bokföring Företagets utgifter för bygglov ska normalt läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten/lokalen och därmed ingå i avskrivningsunderlaget. Nor...

arrow_forward
rr

Cash and carry

Med cash and carry-försäljning avses försäljning i partihandel när en näringsidkare i partihandelslokalen hämtar kontant inköpta varor och själv ombesörjer hemtransporten av varorna. Detta är vanligt för byggmateriel och kontorsmateriel. Bokföringsmässigt innebär cash and carry-försäljning att sälj...

arrow_forward
rr

Certifierat kassaregister

Ett kassaregister ska enligt 39 kap. 8 § SFL vara certifierat för de verksamheter som omfattas av bestämmelserna om kassaregister. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.12 likställs med ett sådant certifierat kassaregister ett kassaregister med en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller ...

arrow_forward
rr

Moped/mopedbil

En mopedbil klassificeras som en klass 2-moped, dvs. som ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet på max 45 km/tim och som har 2-4 hjul. Den får väga högst 350 kg utan last och ha en motorvolym om högst 50 kubikcentimeter (bensinmotor). En mopedbil ska enligt en skrivelse från Skatteverk...

arrow_forward
rr

Motorcykel

En motorcykel som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. Detsamma gäller moped, mopedbil, fyrhjuling (fyrhjulig MC) och skoter. Löpande bokföring Företagets löpande utgifter...

arrow_forward
rr

Myntautomat

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL, samtliga företag

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkninge...

arrow_forward
rr

Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb

Arbetsgivare som anställer en person som varit långtidsarbetslös kan kompenseras med dubbla arbetsgivaravgiften, s.k. nystartsjobb, och detsamma gäller vid anställning av en person som varit långtidssjukskriven, s.k. särskilt nystartsjobb. Subventionen sker i båda fallen genom en överföring till ar...

arrow_forward
rr

Nyttjandeperiod

K3-regler Nyttjandevärdet är enligt K3 punkt 17.16 den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag eller det antal tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med tillgången av ett företag.

arrow_forward
Visar 2891 till 2900 av 5043 träffar.