Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

arrow_forward
§

Brottsbalk (1962:700)

arrow_forward
rr

Ändamålsbestämda medel

Villkorade gåvor utan återbetalningsskyldighet intäktsredovisas vid gåvotillfället och ingår därmed i årets resultat det år som gåvan erhålls. Omföring görs sedan inom eget kapital eftersom gåvor som villkorats eller samlats in för ett specifikt ändamål särredovisas som ändamålsbestämda medel i ege...

arrow_forward
rr

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende inn...

arrow_forward
rr

Valutakursförluster/valutakursvinster

Löpande bokföring En affärshändelse i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (exempelvis vid import och införsel och export och utförsel samt vid lån i utländsk valuta) ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (...

arrow_forward
§

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning

arrow_forward
rm

Annonsering

Annonsering är en tjänst som går ut på att göra reklam för och sprida information i syfte att sälja en viss vara eller tjänst. Annonsering kan ske i olika former, t.ex. som direktreklam i brevlådan, annonser i tidningar, radio/tv eller via internet/webben. Annonsering är en tjänst i momshänseende. ...

arrow_forward
rs

Aktiefållan

arrow_forward
§

Arbetsmiljölag (1977:1160)

arrow_forward
§

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

arrow_forward
Visar 281 till 290 av 5129 träffar.