Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Lön för en arbetsdag

Vid vissa tillfällen måste månadslönen räknas om till dagslön. Dagslönen kan avse lön för en arbetsdag eller lön för en kalenderdag.

arrow_forward
rr

Företagsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppk...

arrow_forward
rr

Grand total netto

Med grand total netto avses grand total försäljning minskat med grand total retur i ett kassaregister, se 2 kap. 5 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Transportinventarier

Löpande bokföring Företagets utgifter för inköp av lastpallar, pallkragar, spolar, lådor, oljefat etc. för transport av sålda varor utgör transportinventarier. Sådana kan klassificeras som anläggningstillgångar om de ska användas längre än 12 månader (eller en verksamhetscykel enligt K3). Transport...

arrow_forward
rb

Instruktion om finansiell rapportering

Instruktionen om finansiell rapportering är en beskrivning av hur uppgifter om bolagets ekonomiska situation samlas in och rapporteras till styrelsen. I bolag med begränsad verksamhet behövs inte någon instruktion. I publika aktiebolag ska det finnas en instruktion om finansiell rapportering. Inst...

arrow_forward
rs

Teckningsoptioner

Definition Rätt att delta i en framtida nyemission. Lagrum 11 kap. 4 § och 14 kap. ABL 44 kap. 4 § p. 4, 10 och 20 §§ samt 48 kap. 2 § IL Kommentar En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna aktier till ett bestämt pris under en bestämd tidsperiod. Om teckningsoptionen utnyttjas, dvs. ...

arrow_forward
rs

Värdepappershandel

Definition Rörelse som syftar till att skapa vinst genom att köpa och sälja värdepapper. Lagrum 17 kap. 20 § IL Kommentar Värdepapper kan antingen vara kapitaltillgång eller lagertillgångar i en näringsverksamhet. Om de ingår i en värdepappershandel är de lagertillgångar. För någon som bedriver...

arrow_forward
rr

Överlåtande bolag

Med begreppet överlåtande bolag avses det bolag som upplöses i samband med en fusion.

arrow_forward
rb

Suppleant till styrelsen

Definition En styrelsesuppleant är en person som utsetts av bolagsstämman i ett aktiebolag att vara ersättare för en ordinarie ledamot vid dennas frånvaro. En suppleant kan inträda i styrelsen vid tillfällig eller permanent frånvaro, till exempel Styrelseledamotsförtidaavgång. En styrelsesuppleant...

arrow_forward
ra

Vab - vård av barn

Vård av barn (vab) utgör lovlig frånvaro. Således kan inte en arbetstagare läggas till last att denne är frånvarande från arbetet med anledning av sjukt barn. Det ska dock noteras att om barnet är över 12 år krävs läkarintyg till styrkande av att barnet har särskilt behov av tillsyn vid sjukdom, fö...

arrow_forward
Visar 2871 till 2880 av 5129 träffar.