Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Syssloman

Definition Syssloman är ett äldre ord för uppdragstagare. Det är alltså en person som genom ett uppdragsavtal får i uppgift att sköta annans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter. Reglerna om syssloman utgår från en av de äldsta delarna i svensk rätt som ännu är ikraft, 18 kap. handelsbalken....

arrow_forward
rb

Fullmaktsinsamling

Insamling av Röstningsfullmakt av bolaget självt är som huvudregel förbjudet i aktiebolag. Denna regel finns för att inte bolagsledningen ska samla in fullmakter för att på så vis få igenom sina egna förslag. Regeln gäller oavsett om bolaget eller någon utomstående skulle bekosta insamlingen av fu...

arrow_forward
rr

Intäkter, royalty

Royaltyintäkter är en typ av provisionsintäkt för en upphovsman som exempelvis skrivit en bok. Förlaget som ger ut boken och säljer den betalar en royalty till upphovsmannen oftast i ett fast procentbelopp per såld bok. Royaltyintäkter kan också avse patenterade uppfinningar som betalas till upphov...

arrow_forward
rs

Skogsskadekonto

Definition Insättning på skogsskadekonto är en reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av skogsintäkter. Lagrum 21 kap. 23-41 §§ IL Kommentar Reglerna om insättning på skogsskadekonto gäller bara för enskilda näringsidkare. Avdrag för insättning på skogsskadekonto får bara göras...

arrow_forward
rr

Egenföretagare

Med egenföretagare avses enligt vanligt språkbruk en fysisk person (privatperson) som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag/kommanditbolag.

arrow_forward
rm

Bokslutsmetoden

Definition Det finns två redovisningsmetoder för moms, faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Därutöver finns en s.k. fakturadatummetod för bygg- och anläggningstjänster m.m. Faktureringsmetoden används av företag som löpande bokför kontanta affärer samt utgående och ingående fakturor. Bokslutsm...

arrow_forward
rs

Jämförbarhetsanalys

Definition En transaktion mellan närstående parter jämförs med motsvarande transaktion mellan oberoende parter. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar För att kunna fastställa ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap är det viktigt att kunna jämföra transaktionen med en transaktion m...

arrow_forward
rs

Premiebefrielseförsäkring

Definition En försäkring som betalar försäkringspremien för en annan försäkring om den försäkrade inte kan arbeta. Lagrum 58 kap. 3 § IL Kommentar En premiebefrielseförsäkring klassificeras på samma sätt som den försäkring som den ska betala. En premiebefrielseförsäkring för en tjänstepensionsf...

arrow_forward
rs

Efterlevandepension

Definition En utbetalning som sker till den försäkrades efterlevande när denne dör. Lagrum 58 kap. 13 § IL Kommentar Efterlevandepension får bara betalas ut till: en person som varit den försäkrades make eller sambo, barn till den försäkrade eller till en person som avses i punkt 1.

arrow_forward
rs

Bostadsrätt

Definition Andel i ett privatbostadsföretag. Lagrum 2 kap. 18 § IL Kommentar Om bostadsrätten till övervägande del används för ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende är det en privatbostadsrätt. För att avgöra om det är en privatbostadsrätt gör man samma bedömning som när man ...

arrow_forward
Visar 2861 till 2870 av 5129 träffar.