Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Inventarier av mindre värde

arrow_forward
rr

Uthyrning

arrow_forward
rm

Kommunkontosystem

Dagens system kallas för ”momsersättning till kommuner”. Före år 2003 kompenserades kommunerna genom det s.k. kommunkontosystemet. Systemet innebar att kommunerna själva fick finansiera kompensationen genom avgifter. Från den 1 januari 2003 läggs ersättningen in på statsbudgetens inkomstsida och s...

arrow_forward
rl

Utlandsarbete

Lag Regler för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för personal som arbetar utomlands finns i inkomstskattelag (1999:1229). De som är bosatta och arbetar i Sverige är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige oavsett var inkomsten är intjän...

arrow_forward
ra

Företagshemlighet

Lagen om företagshemligheter (2018:558) trädde ikraft den 1 juli 2018 och är delvis ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU. Genom den nya lagen upphävs lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för angrepp på en för...

arrow_forward
rl

Lön för en arbetsdag

Vid vissa tillfällen måste månadslönen räknas om till dagslön. Dagslönen kan avse lön för en arbetsdag eller lön för en kalenderdag.

arrow_forward
rr

Företagsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppk...

arrow_forward
rr

Grand total netto

Med grand total netto avses grand total försäljning minskat med grand total retur i ett kassaregister, se 2 kap. 5 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Transportinventarier

Löpande bokföring Företagets utgifter för inköp av lastpallar, pallkragar, spolar, lådor, oljefat etc. för transport av sålda varor utgör transportinventarier. Sådana kan klassificeras som anläggningstillgångar om de ska användas längre än 12 månader (eller en verksamhetscykel enligt K3). Transport...

arrow_forward
rb

Instruktion om finansiell rapportering

Instruktionen om finansiell rapportering är en beskrivning av hur uppgifter om bolagets ekonomiska situation samlas in och rapporteras till styrelsen. I bolag med begränsad verksamhet behövs inte någon instruktion. I publika aktiebolag ska det finnas en instruktion om finansiell rapportering. Inst...

arrow_forward
Visar 2851 till 2860 av 5129 träffar.