Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Bränsleförmån

arrow_forward
ra

Endomarsits i tingsrätten

Antalet domare i tingsrätten vid tvistemål har tidigare vanligen varit tre. Tingsrätten är domför med en eller tre domare vid huvudförhandling i tvistemål. I vissa fall kan dock målen anses vara av enklare beskaffenhet och skulle därmed kunna avgöras av en domare. Sedan den 1 juli 2016 gäller att t...

arrow_forward
ra

Existensminimum

Har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren kan denna fordran under vissa förutsättningar kvittas mot arbetstagarens lönefordran. Kvittning Frivillig kvittning, dvs. med arbetstagarens medgivande, är alltid tillåten. Möjligheterna till tvungen kvittning är däremot begränsade. En inskränkning är...

arrow_forward
ra

Facebook

Facebook är ett forum på nätet genom vilket medlemmarna kan kontakta andra medlemmar, lägga upp bilder och ingå i olika intressegrupper med mera. Arbetsrättsligt finns det flera olika frågeställningar kring denna typ av forum. Har arbetstagaren rätt att nyttja arbetsgivarens dator och internetuppk...

arrow_forward
ra

Familjeföretag

Ett familjeföretag är ett företag som till övervägande del ägs eller drivs av personer som tillhör en och samma familj. Det kan vara en enskild näringsverksamhet där näringsidkaren har sina syskon anställda, det kan vara ett handelsbolag eller kommanditbolag i vilket bolagsmännen är gifta och det k...

arrow_forward
ra

Fetma

arrow_forward
ra

Flextid

Definition Flextid är en förkortning för flexibel arbetstid. Att en arbetstagare enligt anställningsavtalet har rätt att ”flexa” innebär att arbetstagaren, oftast inom vissa ramar, har rätt att bestämma vilka timmar på dygnet som arbetet ska utföras på. Flextid kan till exempel innebära att en arbe...

arrow_forward
ra

Fängelsestraff

Om en arbetstagare begår ett brott vilken denne döms för och påföljden blir fängelse, kommer arbetstagaren att vara frånvarande från arbetsplatsen. Frågan är då om frånvaron kan anses vara olovlig och när en brottslig verksamhet eller ett fängelsestraff kan utgöra saklig grund för uppsägning. Vad ...

arrow_forward
ra

Föreningsfrihet

arrow_forward
ra

Företagshälsovård

En privat vårdinrättning kan knytas till ett företag för att tillhandahålla medicinsk rådgivning till företagets ägare och anställda. Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda löpande hälsoundersökningar vid företagshälsovården. Företagshälsovården kan också vara den instans som tillsammans med arbe...

arrow_forward
Visar 2841 till 2850 av 5043 träffar.