Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Tunn klient

En så kallad tunn klient är en registreringsenhet som ingår i ett kassaregistersystem och som kommunicerar med ett kassaregisterprogram för att kunna registrera och slutföra registrering av en försäljning genom att beordra att ett kassakvitto tas fram, se 2 kap. 22 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

TV-avgift/TV-licens

Löpande bokföring Om dessa utgifter jämställs med telekommunikation kan ett konto i kontogrupp 62 Tele och post användas.

arrow_forward
rr

Tävlingar/tävlingsvinster

Utgifter för deltagande i tävlingar som ett led i ett anbudsförfarande, t.ex. arkitekttävlingar, räknas normalt in i utgifterna för projektet enligt K3. Enligt K2 får inte utgifter för förkastade alternativ aktiveras. Om företaget inte får uppdraget kan utgifterna i stället bokföras och kostnadsför...

arrow_forward
rr

Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter

K3-regler En intäkt från ett tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod ska enligt punkt 23.26 redovisas linjärt över denna tidsperiod, om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Om en specifik aktivitet är mer väsentlig än andra aktivitet...

arrow_forward
rr

Upplupet anskaffningsvärde

K3-regler Upplupet anskaffningsvärde är enligt K3 punkt 11.10, för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld, det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. K4-regler Upplupet anskaffningsvärde för en finans...

arrow_forward
rr

Uthyrning

arrow_forward
rr

Utländsk skatt

Se uppslagsordet Avräkning av utländsk skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Utrangering

Anläggningstillgångar som inte längre används, eller finns kvar i verksamheten på grund av att de förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc., ska utrangeras/skrivas ned med det återstående redovisade värdet, nedskrivningar. Vid utrangeringen måste anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar...

arrow_forward
rr

Utredningar

Företagets utgifter för köpta utredningar av olika slag kan bokföras som konsultarvoden eller köpta tjänster. Avser utredningen en marknadsundersökning bokförs utgifterna vanligen som reklamkostnader, reklam. Utredningar av mer teknisk natur eller som avser forskning bokförs som forsknings- och utv...

arrow_forward
rr

Varaktighet (BFL)

Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Detta framgår av 7 kap. 1 § första stycket BFL där det bland annat framgår att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. Det innebär att det som har bokförts int...

arrow_forward
Visar 2771 till 2780 av 5043 träffar.