Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Överlåtande bolag

Med begreppet överlåtande bolag avses det bolag som upplöses i samband med en fusion.

arrow_forward
rr

Överlåtelseavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om överlåtelseavgift kan tas ut, dels grunden...

arrow_forward
rr

Översättning/tolk

Företagets utgifter för anlitande av översättare eller tolk - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas som köpta tjänster. Om anlitandet av översättare/tolk utgör ett viktigt och återkommande inslag i företagets verksamhet bör arvodet redovisas som ...

arrow_forward
rr

Övertrasseringsavgifter

Såväl företagets bank och Plusgirot tar ut en avgift om företaget övertrasserar kontot eller beviljad kredit på check- eller plusgirokontot. Sådana avgifter jämställs oftast med räntekostnader.

arrow_forward
rr

Övriga finansiella skulder

K3-regler Övriga finansiella skulder är enligt K3 punkt 12.10 finansiella skulder som företaget inte har klassificerat i värderingskategorin Finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel.

arrow_forward
rr

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster”. Kostnaderna kan vara att hänföra till sekundära aktiviteter eller verksamhet so...

arrow_forward
rr

Tunn klient

En så kallad tunn klient är en registreringsenhet som ingår i ett kassaregistersystem och som kommunicerar med ett kassaregisterprogram för att kunna registrera och slutföra registrering av en försäljning genom att beordra att ett kassakvitto tas fram, se 2 kap. 22 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

TV-avgift/TV-licens

Löpande bokföring Om dessa utgifter jämställs med telekommunikation kan ett konto i kontogrupp 62 Tele och post användas.

arrow_forward
rr

Tävlingar/tävlingsvinster

Utgifter för deltagande i tävlingar som ett led i ett anbudsförfarande, t.ex. arkitekttävlingar, räknas normalt in i utgifterna för projektet enligt K3. Enligt K2 får inte utgifter för förkastade alternativ aktiveras. Om företaget inte får uppdraget kan utgifterna i stället bokföras och kostnadsför...

arrow_forward
rr

Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter

K3-regler En intäkt från ett tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod ska enligt punkt 23.26 redovisas linjärt över denna tidsperiod, om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Om en specifik aktivitet är mer väsentlig än andra aktivitet...

arrow_forward
Visar 2761 till 2770 av 5043 träffar.