Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Återvinna moms

arrow_forward
rr

Kassaregister - bokföringstidpunkt

Enligt 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. Om det är mer än några dagar mellan ...

arrow_forward
rm

Betaltjänst

Beskattning Finansiella tjänster kan exempelvis vara tjänster avseende betalningar, värdepapper, bank- och finansiering. Momsreglerna avseende finansiella tjänster är komplexa och det finns en rad olika ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen...

arrow_forward
rb

Företagsnamn

Definition Företagsnamn, som även kallas firma, verksamhet, är den benämning under vilken en person, fysisk eller juridisk, som är näringsidkare bedriver affärsverksamhet. Företagsnamnet är det som ger företaget identitet utåt i dess affärer och mellanhavanden med omvärlden. Det är ett så kallat n...

arrow_forward
rs

Sparat utdelningsutrymme

Definition Sparat utdelningsutrymme är det kvarstående beloppet om utdelningen understiger gränsbeloppet. Lagrum 57 kap. 13-15 §§ IL Kommentar Det sparade utdelningsutrymmet är en del av gränsbeloppet. Om det inte lämnas någon utdelning under beskattningsåret förs hela gränsbeloppet vidare som ...

arrow_forward
rb

Oäkta koncern

Definition Oäkta koncern är en vanlig benämning på en grupp av företag (det vill säga fler än ett företag) som ägs eller styrs av samma person eller personer, utan att formellt utgöra en koncernbildning enligt de kriterier som aktiebolagslagen ställer upp för en Koncern. Oäkta koncerner har vare ...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, kundfordran

arrow_forward
rs

Pensionsskuld

Definition Det belopp i balansräkningen som avser skuld för pensionsutfästelser.

arrow_forward
rb

Värdepapper

Definition Ett värdepapper är en bärare av rättigheter eller skyldigheter. Det kan röra sig om ett fysiskt dokument, men det kan även vara en digital registrering på ett konto eller i en databas. På finansmarknaden finns flera typer av värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, optioner, depåb...

arrow_forward
rs

Ränta på skattekonto

Definition Ränta på grund av över- eller underskott på skattekontot. Lagrum 65 kap. SFL Kommentar IntäktsräntaIntäktsräntan uppgår normalt till 45 procent av basräntan. Ett undantag från denna regel är att när basräntan uppgår till 1,25 procent ska intäktsräntan vara 0. Räntan beräknas dag fö...

arrow_forward
Visar 2701 till 2710 av 5129 träffar.