Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Internprissättning

Definition Regelverk för att säkerställa att prissättningen är marknadsmässig mellan närstående parter i internationella transaktioner. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att...

arrow_forward
rs

Färjeavgift

Definition Avgift för färjetransport. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende resor och transporter med egna eller hyrda bilar är avdragsgilla i näringsverksamheten.

arrow_forward
rs

Investeraravdrag

Definition Avdrag för fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag. Lagrum 43 kap. IL Kommentar Fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag antingen när företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget ...

arrow_forward
rs

Efterbeskattning

Definition Beslut om ändrad beskattning efter det att beslut om slutlig skatt har fattats. Lagrum 66 kap. SFL Kommentar Skatteverket har möjlighet att fatta nytt beslut efter det att beslut om slutlig skatt har fattats, efterbeskattning. Enligt huvudregeln kan Skatteverket fatta beslut till na...

arrow_forward
rs

Fåmansföretag

Definition Med fåmansföretag avses ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre äger mer än 50 procent av rösterna för andelarna i företaget. Lagrum 56 kap. 2-8 §§ IL Kommentar Ett fåmansföretag kan också vara ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter so...

arrow_forward
rs

Förbättringsutgifter

Definition Utgifter för att förbättra en tillgång. Lagrum 44 kap. 14 §, 45 kap. 11-15 §§ och 46 kap. 8-12 §§ IL Kommentar När man avyttrar en kapitaltillgång ska man göra en kapitalvinstberäkning för att konstatera om det blir en kapitalvinst eller kapitalförlust. Vid beräkningen minskas intäkt...

arrow_forward
rs

Latent skatteskuld

arrow_forward
rr

Databehandling, databearbetning

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta databehandlings- och IT-tjänster redovisas vanligtvis på konto 6540 IT-tjänster. Om företaget däremot utnyttjar egen dator ingår databearbetningskostnaderna indirekt i företagets övriga kostnader för kontors- och datamateriel, tele- och datakommunikat...

arrow_forward
rm

Omsättningsgräns

Skattskyldighet till moms har till och med 2016 inträtt från första kronan vilket medför stor administrativ börda för de allra minsta aktörerna. Enligt EU:s momsdirektiv finns en möjlighet att momsbefria aktörer med en liten omsättning, en möjlighet som 25 av 27 medlemsstater inom EU har utnyttjat....

arrow_forward
rs

Direkta kostnader

Definition Kostnader som är direkt hänförliga till en viss produkt eller order. Kommentar Direkta kostnader är främst det råmaterial och halvfabrikat som används i tillverkningen av en produkt samt löner och andra ersättningar till den personal som deltar i tillverkningen av produkten. I lönekost...

arrow_forward
Visar 2691 till 2700 av 5129 träffar.