Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Arkivering

Det finns olika orsaker till varför man sparar räkenskapsmaterial och annat material på företaget. Lag Lagstadgad arkiveringEnligt bokföringslag (1999:1078) ska all räkenskapsinformation sparas i sju år. Den ska sparas i ordnat skick så att uppgifter från tidigare år kan tas fram. Arkivering ...

arrow_forward
rb

Ajournering

Definition Ajournering är ett tillfälligt uppehåll i ett möte. Är det beslut, ett eller flera, som skjuts upp kallas det Bordläggning. Ajourneringen kan vara en kort rast för förtäring eller liknande, men det kan också vara för en längre tid och fortsatt möte sättas till ett senare datum. I bola...

arrow_forward
rr

Amortering

arrow_forward
rl

Arbetstid

Med arbetstid menas ”att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs”. Lag Ovanstående citat är hämtat ur arbetstidslag (1982:673). I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta p...

arrow_forward
rr

Arrende

En vanlig typ av arrende är jordbruksarrende varigenom ägaren upplåter jord till brukande, se 9 kap. jordabalken. Det är ut ett redovisningsperspektiv således en slags hyra eller lease. De rättigheter som följer med ett förvärvat arrendekontrakt representerar ofta ett bestående värde, vilket innebä...

arrow_forward
§

Diskrimineringslag (2008:567)

arrow_forward
§

Lag (1994:260) om offentlig anställning

arrow_forward
§

Revisionslag (1999:1079)

arrow_forward
rs

Aktiebolag

Definition Ett självständigt rättssubjekt vars ägare inte är ansvariga för aktiebolagets förpliktelser. Lagrum 2 kap. 4 § IL Kommentar Ett aktiebolag är en juridisk person och ett skattesubjekt. Ett aktiebolag har endast ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, och skattesatsen är 21,4 pr...

arrow_forward
§

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

arrow_forward
Visar 261 till 270 av 5129 träffar.